Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕВРОАЗИЈСКА ЕКОНОМСКА УНИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА: ПОГЛЕД ИЗ СРБИЈЕ

Сажетак

У раду се анализира економска сарадња Србије са Евроазијском економском унијом (ЕАЕУ) и њеном водећом чланицом Русијом у контексту реализовања главног спољнополитичког циља Србије ‒ чланства у Европској унији (ЕУ). Колико је сарадња Србије са два економска блока компатибилна, шта су предности и недостаци на регионалном нивоу и да ли померање приоритета светске политике у правцу економије мења распоред глобалних сила у XXI веку? То су питања на која ће аутор дати одговор у овом раду, анализом докумената и статистичких података који се односе на трговинску размену наведених актера, поређењем енергетске сарадње са Русијом и обавеза у тој области према ЕУ и уз студију случајева економске сарадње са ЕАЕУ и ЕУ. У закључку аутор наводи да су се регионалне интеграције, чији су циљеви бржи економски, безбедносни и социо-културни развој, показале као адекватан оквир за земље које се налазе у геостратешки важном простору. На том трагу геоекономија (расподела богатства) постаје значајнија од традиционалних питања геополитике (расподела војне и политичке моћи), што утиче на спољну политику држава.

кључне речи:

Референце

  • Кегли ЈР. Чарлс, Виткоф Р. Јуџин, Светска политика: тренд и трансформација, ЦСЕС и Дипломатска академија, Београд, 2004.
  • Поповић Ненад, Политичка неутралност и економија, Фонд Слободан Јовановић, Београд, 2014.
  • Привредна комора Србије, Информација о спољнотрговинској размени Република Србија – Руска Федерација, Београд (1990–2019).
  • Привредна комора Србије ‒ Сектор за међународне економске односе, Привредна сарадња Република Србија ‒ Евроазијска економска унија, Београд, март 2019.
  • Привредна комора Србије ‒ Сектор за међународне економске односе, Привредна сарадња Република Србија ‒ Руска Федерација, Београд, мај 2019.
  • Развојна агенција Србије, Споразуми о слободној трговини, Internet, https://ras.gov.rs/podrska-izvozu/sporazumi-o-slobodnoj-trgovini, 26/08/2019.
  • Симић Јасминка, Европски парламент ‒ актер у одлучивању у Европској унији, Службени гласник, Београд, 2010.
  • Симић Јасминка, У потрази за новом мисијом – НАТО и југословенска криза 1990‒2001, Службени гласник, Београд, 2010.
  • Стратегија развојне енергетике Србије до 2025 са пројекцијама до 2030, Службени гласник РС, број 101, 08.12.2015.
  • Декларацијa стратешког партнерства Србије и Русије, Internet, http://ambasadarusije.rs/data/uploads/Deklaracija_1.pdf , 26/08/2019.
  • Baylis John, Smith Steve, The Globalization of World Politics, An introduction to international relations, Second Edition, Oxford University Press, 2001.
  • Collins Alan (priredio), Suvremene sigurnosne studije, Centar za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Politička kultura, Zagreb, 2010.
  • Eastern Partnership 10th Anniversary celebrated in Brussels, 15.05.2019. European Union External Action, Internet,  https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/eastern-partnership/63181/eastern-partnership-10th-anniversary-celebrated-brussels_en, 10/08/2019.
  • Energy Community Secretariat, Opinion 1/2019 on the examption of the Gastrans natural gas pipeline project from certain requirements under Directive 2009/73/EC by energy Agency of the Republic Serbia, part 3 (Decision, 19‒22), Vienna, 01.02.2019.
  • Investing in SMEs in the Eastern Partnership, Annual Report, June 2019, European Commission, 2019, Internet, http://www.eu4business.eu/files/medias/eu4business_annual_report_2019_0.pdf , 25/08/2019.
  • Jeftić Šarčević Nevenka, Stojić Karanović Edita, “The Energy Policy of Russia in the 21st Century”, Serbian Political Thought, Institute for Political Studies, Belgrade, No. 1/2014, Year VI, Vol. 9, стр. 91‒103.
  • Russia’s Customs Union to Eurasian Union: An Evolution (Part 2), Stratfor, July 25, 2012, Интернет: https://worldview.stratfor.com/article/russias-customs-union-eurasian-union-evolution-part-2, 26. 08. 2019.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 339(497.11):[339.923:061(47+57)(4-672EU) 427-450
ç