Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ ДРЖАВЕ

Сажетак

Овај рад је покушај аутора да укаже на значај енергетске безбедности у функционисању укупног система безбедности модерне државе на почетку XXI века. Пошто је енергија извор живота на земљи, постаје све већа борба за енергетску превласт између великих сила, што неминовно условљава да се посвети много већа пажња енергији и енергетској безбедности на свим нивоима како у политици националне државе, тако и на нивоу међународне заједнице. Управо због њене важности у функционисању људског друштва и државе научна јавност мора уложити додатне напоре да на основу својих научно-истраживачких резултата увери политичке елите државе да је енергетска безбедност изузетно важна за функционисање и интегралну  безбедност како државе и друштва, тако и међународне заједнице на глобалном нивоу. Због тога је неопходно општеприхватљиво дефинисање енергетске безбедности као значајног подсистема националне и међународне безбедности. Аутор овог рада сматра да ”енергетска безбедност” као део националне безбедности државе и интегралне безбедности ОУН представља скуп политичких, економских, војних и стратегијско-техничких континуираних радњи у процесу технички правилне експлоатације, испоруке и редовног снабдевања свих корисника енергентима. Такође, ”енергетска безбедност” обухвата стручност кадрова, како би се омогућило задовољавање енергетских потреба, очување  животне средине и самог човека у њој.

кључне речи:

Референце

  1. Avramov, S., Bezbednost u XXI  veku, Zbornik radova SIMVON 2001, Beograd.
  2. Bahgat, G., „Europe`s Energy Security: Challenges and Oppurtunies“, In International Affairs, Vol. 82, No 5, 2006.
  3. Бајагић Младен, Основи безбедности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007.
  4. Бајагић Младен, Међународна безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012.
  5. Бајагић, Младен, „Стратегија националне и унутрашње безбедности – одговор Сједињених Држава на глобалне изазове и претње безбедности“, Безбедност, бр.2, Београд, 2003.
  6. Bourguin M., Le probleme de la securite internationale, Recuil des Cours da L`Academie de driot International, 1934.
  7. Britt S. and Ladislaw S., „Evaluating the Energy Security Implication of a Carbon Constained U.S.Economy“, In Energy Security and Climate change, Center for Strategic and International Studies, 2009.
  8. Гаћиновић Радослав, Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  9. Гризолд Антон, Европска варност, Факултет политичких наука, Љубљана, 1998.
  10. Dillon, Michael, Politics of Security: Towards a Political Philosophy of Continetal Thought, London and New York, 1996.
  11. Ђајић, Н. Енергетика Србије – јуче, данас, сутра. Академија инжењерских наука Србије и Чигоја штампа, Београд, 2011.
  12. European Environment Agency, Europe`s Environment – The fourth assessment, Copenhagen,
  13. Јовановић Б., часопис Полиција и сигурност, бр. 1-2, Загреб, 1997.
  14. Колев Драган, „Геополитичка димензија енергетске безбедности“, Часопис за економију и тржишне комуникације, Паневропски универзитет ”APERION”, Бања Лука, 2012.
  15. Kolodziej, E. A., Security and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
  16. Маслеша Рамо, Теорије и системи сигурности, „Магистрат“ – Сарајево, Сарајево, 2001.
  17. Matthew H.B., Rewey C. And Gagliano T, Energy Security, National Conference of State Legislatures, 2003.
  18. Mika Purhonen, Dimensions Of Energy Security, 3rd EAPC/PfP Workshop on Critical Infrastructure Protection and Civil Emergency Planning, Zurich, 22-24 September 2005.
  19. Милетић Слободан, Полицијско право, Полицијска академија Београд, 1997.
  20. Morgan P. M., Security Studies Today, Polity Press, Cambridge, 2001.
  21. Николић Саша, „Енергетска безбедност као фактор спољне политике САД на почетку 21. века“, Војно дело бр. 2/2008.
  22. Ölz, S., Sims, R., and N. Kirchner, Contribution of Renewables to Energy Security, International Energy Agency, 2007.
  23. Pascual Pascual and Elkind J. (eds.), Energy Security: Economics, Politics, Strategies and Implications, Washington: Brookings Institutions, 2010.
  24. Радоман Јелена: „Секуритизација енергије као увод у енергетску безбедносну дилему“, Безбедност западног Балкана, број 4, јануар – март 2007.
  25. Rothschild Emma, What is Security (The Quest for World Order), Daedalus, 1995.
  26. Seliverstov, S., „Energy Security of Russia and the EU“, Current Legal Problems, The Institut Français des Relations Internationales (IFRI), 2009.
  27. Симић Слободан Енергетска безбједност, Висока пословно техничка школа. Добој, 2012.
  28. Стајић Љубомир, Гаћиновић Радослав, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд, 2004.
  29. Тадић Драгољуб и Буксановић Вид, Еколошка криза у свету и одговор међународне заједнице, Савезни секретаријат за рад, здравство и социјално стање; Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2003.
  30. Таталовић Синиша, Енергетска сигурнсот и критична инфраструктура, Центар за сигурносне студије, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Политичка култура, Загреб, 2008.
  31. Тодић, Д. и Димитријевић Д., „Енергетска безбедност у међународном праву животне средине“, Теме, год. XXXVI, Бр. 2, Ниш, 2012.
  32. Caldwell and Williams, Seeking Security in an Insecure World, Lanham: Rowman & Littlefield Publichers, Inc. 2006.
  33. Yergin Daniel, „Ensuring Energy Security“, Foreign Affairs, March/April 2006.
периодика Политика националне безбедности 1/2014 УДК 620.9:355.02 9-29
ç