Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ КАРАКТЕР УНУТРАШЊИХ СУКОБА

Сажетак

Унутрашњи сукоби представљају латентну опасност за систем безбедности демократске државе. Превентино деловање уз примену стратегије одвраћања и стратегије узвраћања значајно утиче на спречавање настанка унутрашњих сукоба у савремним условима. Овај рад има циљ да укаже на опасност од свих врста унутрашњих сукоба по капацитет система безбедности модерне државе, а посебно на опасност од етничких и верских сукоба. Појам и врсте унутрашњих сукоба, за разлику од међународних сукоба, у којима се као ратујуће стране појављују државе, унутрашњи сукоби одигравају се унутар једне државне територије, између антагонистичких група, држављана те исте државе. То се по правилу дешава када се на челу државе нађе влада неспособна да контролише ситуацију и усмери политичке процесе у правцу мирољубивог решења спора. Узроци унутрашњих сукоба могу бити веома различити: класне супротности, национално угњетавање, верска нетрпељивост, племенска хетерогеност итд. Унутрашњи сукоби могу се кретати у распону од обичних побуна и стварања једне психозе затегнутости, војних пучева, државних удара, изолованих и спорадичних аката насиља па до грађанских ратова ширих размера.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов Смиља Крећа Миленко, Међународно јавно право, изд., Службени гласник, Београд, 2007.
  2. Аврамов, Смиља, „Регуларна амрија и побуњеници“, Војно дело, 4/99, Београд, 1999.
  3. Бајагић Младен, Основи безбедности, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 2007.
  4. Видаковић Јозо, Друштвени конфликти Босна и Херцеговина, За­вод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2003.
  5. Видојевић Зоран, „Друштвени сукоби као судбинско питање“, Теме, Ниш, 1972.
  6. Видојевић Зоран, Увод у социологију, Образовни информатор, Београд, 1997.
  7. Вишњић Д., Научна изграђеност теорије стратегије (докторска дисертација), Војна академија , Београд, 2003.
  8. Гаћиновић Радослав, „Демократија и безбедност у националној држави“, Српска политичка мисао, бр. 1/2011,
  9. Г аћиновић Радослав, „Друштвена суштина рата“, Политичка ревија, Београд, бр. 4/2009,
  10. Голенкова З.Т., “Социјалне неједнакости и социјални конфликти”. У зборнику: Социјални конфликти у земљама транзиције, Институт друштвених наука, Београд, 1996.
  11. Гоце-Гучетић Вуко, „Међународноправна заштита учесника у унутрашшњем оружаном сукобу“, Анали Правног факултета у Београду, јануар-јун 1972.
  12. Диркем Емил, Елементарни облици религијског живота, Просвета, Београд, 1982.
  13. Кецмановић Душан, Етничка времена, Библиотека XX век, Београд, 2001.
  14. Coser Louis, Functions of Social Conflict, New York: The Free Press, Cohtier-Macmillian Ltd, London, 1996.
  15. Милашиновић Радомир М. Милашиновић Срђан М., Увод у теорије конфликата, Факултет цивилне одбране, Београд, 2004.
  16. Rapoport A., Models of Conflict; Cataclysmic and Strategic, London, 1966.
  17. Rummel Rudolph J., Understanding Conflict and War: Societes, Politics and Conflict, The Free Press, New York, 1996.
  18. Смит Антони, Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998.
  19. Стаић Љубомир Гаћиновић Радослав, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд, 2007.
  20. Стојковић Б., „Сукоб идентитета: Религијско и национално као извор и повод ратних конфликата“, у зборнику Религија-рат-мир, Градина, Ниш, 1994.
  21. Трипковић Милан, „Етнички сукоби у мултикултурним друштвима у (не)могућности њиховог предупређивања“, Социлолошки преглед, Београд, бр. 2/2005.
  22. Хантингтон Семјуел П., Сукоб цивилизација и преуређење светског поретка, ЦИД, Подгорица, 1998.
  23. Хераклит, Фрагменти, Графос, Београд 1979, (фрагмент 30)
  24. Штобе Х. Г., „Религијске импликације сукоба у централној и источној Европи“, у зборнику, Хришћанство, друштво, политика, ЈУНИР, Ниш, 1999.
  25. Шулаја, Мирослав, Борци у унутрашњим оружаним сукобима и међународно право, ИМПП, Београд, 1985.
периодика Политичка ревија 1/2015 УДК 323.22+316.48]:355.02 85-101
ç