Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

De Re МЕДИЈИ : ПОЛИТИКА МЕДИЈА

Сажетак

Намера ми је да дијаграмски поставим једну могућу потенцијалну теорију De-Re медија лоцирану у савремености глобалних еколошких, економских, ратних и, свакако, класних криза. Разматрана је пиосебна ситуација трансформације „слике света“ у „догађај света“, другим речима, начињен је обрт од приказивања света до извођења света или извођења у свету. Постављена је расправа о средствима медијског рада, производње и деловања, тј. о инструментима и њиховим конструктивним функцијама. Анализиран је контекст медијског рада, производње и деловања посредством модела диспозитива/апаратуса. Реинтерпретирана је из „аграрне науке“ и „ратне терминологије“ теорија ројева те примењна на нови појам медијума/медија. Преузета је и примењена традиционална и модерна расправа разлике De Dicto и De Re судова. Постављена је теорија De Re медија у односу на концепте медијума и медија, постмедијума и постмедија, дигиталних и постдигиталних медија.

кључне речи:

Референце

  • Ђорђе Стојановић, Мишко Шуваковић (приређивачи), „Постмодернизација српске науке; политика постмодерне / политика после постмодерне“ (темат), Српсла политичка мисао – посебно издање бр. 3, Београд, 2016., стр. 1-258.
  • Agamben Giorgio, State of Exception, Chicago: The University of Chicago Press, 2005
  • Agamben Giorgio, What is An Apparatus? and Other Essays, Stanford CA.: Stanfiord University Press, 2000.
  • Aranda Julieta, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle (eds.), Are You Working Too Much? Post-Fordism, Precarity, and the Labor of Art, e-flux journal, Sternberg Press, Berlin, New York, 2011.
  • Arendt Hannah, Vita Activa, August Cesarec, Zagreb, 1991.
  • Badiou Alain, Deleuze. The Clamor of Being, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 2000.
  • Barthes Roland, “Brujanje jezika”, Republika br. 1, Zagreb, 1985.
  • DeLanda Manuel, Assemblage Theory, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2016.
  • Erjavec Aleš (ed.), Estetske revolucije i avangardni pokreti 20. veka, Fakulte za medije i komunikacije, Orion Art, Beograd, 2016.
  • Gordon Colin (ed.), Power Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972-1977, New York: Pantheon Books, 1980.
  • Guattari Felix, Molecular Revolution: Psychiatry and Politic. London: Penguin, 1984.
  • Hardt Michael, Antonio Negri, Mnoštvo. Rat i demokracija u doba imperija, Multimedijalni institut, Zagreb, 2009.
  • Heidegger Martin, Doba slike svijeta, Studentski centar sveučilišta u Zagreb, Zagreb, 1969.
  • Kinder Marsha, Tara McPherson (eds.), Transmedia Frictions. The Digital, the Arts, and the Humanities, University of California Press, Berkeley, 2014, 38.
  • Kitler Fridrih, Optički mediji. Berlinska predavanja, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2018.
  • Koolhaas Rem, Hal Foster, JunkSpace with Running Room, London: Notting Hill Editions, 2013.
  • Krauss Rosalind E., “A Voyage on The North Sea / Art In The Age of The Post-Medium Condition, Thames and Hudson, London, 1999.
  • Krauss Rosalind E., Perceptual Inventory, The MIT Press, Cambridge MA, 2010.
  • Kripke Saul, Imenovanje i nužnost, Kruzak, Zagreb, 1997.
  • Latour Bruno (ed.), Reset Modernity, ZKM, Karlsruhe, The MIT Press, Cambridge MA., 2016.
  • McLuhan Marshall, Razumijevanje medija. Mediji kao čovjekovi produžeci, Golden marketinog – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.
  • Moore Jason W., “The Capitalocene, Part I: On the Nature and Origins of Our Ecological Crisis”, The Journal of Peasant Studies vol. 44 Issue 3, Taylor & Francis, London, 2017, стр. 594-630.
  • Mouffe Chantal, On the Political, Rutledge, London, 2006.
  • Rancière Jacques, The Politics of Aesthetics, Continuum, London, 2004.
  • Rancière Jacques, The Aesthetic Unconscious, Polity Press, Cambridge UK, 2010.
  • Saraceno Tomás, Flying Plaza. Work Journal 2012-2016, Spector Books, Leipzig, 2017.
  • Sutlić Vanja, Praksa rada kao znanstvena povijest. Ogledi uz filozofijsko ustrojstvo Marxove misli, Edicija časopisa Kulturni radnik, Zagreb, 1974.
  • Šuvaković Miško, Umetnost i politika, Službeni Glasnik, Beograd, 2012.
  • Virno Paolo, Michael Hardt (eds.), Radical Thought in Italy, A Potential Politics, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 1996.
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 316.774 9-28
ç