Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

АВГУСТОВA РЕФОРМА БРАКА И ПОРОДИЦЕ

Сажетак

За време Августове дугогодишње владавине римска држава постаје најмоћнија античка империја. Увођењем новог облика државног уређења неминовне су биле измене, реформе или чак увођење нових органа, института и доношење нових закона. У низу закона које је донео, значајно место припада тзв. „кадукарним законима“ (lex Iulia de maritandis ordinibus, lex Papia Poppea) и lex Iulia de adulteriis coercendis, чији је циљ био заштита породичног морала и брака, као и повећање наталитета. У раду ће бити указано на стање римског друштва које је претходило овом законодавству, садржини ових закона, као и ефектима који су њима постигнути.

кључне речи:

Референце

  1. Влашковић В., „Најбољи интерес детета у контексту породичноправног аспекта услуге сурогације”, XXI век – век услуга и услужног права (ур. М. Мићовић), књига VI, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2015, стр. 247 – 272.
  1. Гај, Институције (превод Станојевић, О.), Завод за уџбенике, Београд, 2000.
  1. Дела Божанског Августа, превод и коментар: Снежана Ферјанчић, Београд, 2000.
  1. Дјурант, В., Историја цивилизације, Цезар и Христ (превод Величков, Љ.), Београд, 1996.
  2. Јовановић, М., Августово брачно законодавство (Кадукарни закони), Београд, 1994.
  3. Јовановић, М., Чувено римско Ius liberorum, Зборник радова Правног факултета у Нишу, број 40-41, 2001, стр. 64 – 80.
  4. Јустинијанове Институције, превео Лујо Бакотић, Књижар издавач Геца Кон, 1912.
  5. Квинт Хорације Флак, Целокупна дела, I, превео Атанасијевић, С. М., Народна библиотека Вук Караџић, Крагујевац, 2005.
  6. Николић, Д. – Ђорђевић, А., Законски текстови старог и средњег века, Хамурабијев закон, Ниш, 2002.
  7. Полибије, Историје I, превела Рицл М., Матица Српска, Нови Сад,
  8. Библија, Свето Писмо старог и новог завета, Прва књига Мојсијева (Постање), Глас Цркве, Шабац-Ваљево-Београд, 2005.
  9. Carcopino, J., Rim u razdoblju najvišeg uspona carstva, preveli Ana Buljan i Tugomir Lukšić, Naprijed, Zagreb, 1981.
  10. Cherry, A. D., Studies in Marriage Legislation of Augustus, Saskatoon, Saskatchewan, 1981.
  11. Corpus Juris Civilis, Tomus I, II, Augustae Taurinorum, MDCCLXXXII.
  12. Decim Junije Juvenal, Šesta Satira, prevela Marjanca Pakiž, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad, 1998.
  13. Decim Junije Juvenal, Satire, prevela Marjanca Pakiž, Fedon, Beograd, 2009.
  14. Dio’s Roman History, with un english translation by Cary, E., Vol. VI – VII, London – W Heinemann Cambridge Massachusetts Harvard University Press, 1955.
  15. , Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities, Translated by Earnest Cary, I, Cambridge Massachusetts Harvard University Press, London William Neinemann LTD, 1960.
  16. Gellius, Attic Nights (Noctes Atticiae), translated by E. C. Rolfe, Loeb Classical Library, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1927.
  17. Jacobs, A., Maritus v Mulier: The Duoble Picture in Adultery Laws from Romulus to Augustus, Fundamina, vol. 21, n. 2, Praetoria, 2015, стр. 276 – 288.
  18. Julije Paulo: Sentencije, preveo Ante Romac, Latina et Graeca, Zagreb, 1989.
  19. Plutarh, Usporedni životopisi, prevod Dukat Z., August Cesarec, Zagreb, 1988.
  20. Propertius, Elegies, Edited and traslated by G. P. Goold, Loeb Classical Library, Cambridge MA: Harvard University Press, 1990.
  21. Svetonije, Dvanаest rimskih careva, preveo Hosu S., Naprijed, Zagreb, 1978.
  22. Тacit, Anali, prevela Crepajac Lj., BMG, Beograd, 2000.
  23. Tacit, Historije, preveo Josip Miklić, Latina et Graeca, Zagreb, 1987.
  24. Тhe History of Rome by Titus Livius, Translated from the Original, with notes and illustrations by Baker, G. A. M., vol. I-VI, Bradford, S. F., Philadelphia, 1823.
  25. Ulpijan, Knjiga Regula, priredio i preveo Ante Romac, Latina et Graeca, Zagreb, 1987.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 340.152:316.811/.815 353-369
ç