Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ

Сажетак

У овом раду ћемо покушати да уз помоћ различитих приступа у литератури, са освртом на дефиниције културе и увођење антрополошког приступа у разумевање и тумачење свеукупне, посебно савремене културе (тумачећи културу као начин живота), анализирамо данашње схватање организационе културе у савременим организацијама. Потреба и интерес за разумевање националне и организационе културе континуирано расте услед процеса глобализације, улаза страног капитала, јачања зависности међу нацијама, а нарочито у контексту све израженије потребе за постизањем конкурентности на тржишту. Организациона култура је дубоко укорењена у свакој организацији док је истовремено подложна променама које се догађају као одговор на константну социо-економску променљивост окружења. Како би истраживачице и истраживачи разумели културу, потребно је да процене ширу културну парадигму друштва у оквиру ког функционише организација.

кључне речи:

Референце

  1. Adler Nancy J. with Gundersen Allison ,  International Dimensions of Organizational Behavior5th Edition, Thomson Higher Education, USA 2008.
  2. Fiocca R., L’impresa: un insieme (organizzato) di persone che comunica, Sinergie n. 59/02, Universita’ Cattoloca, Milano 2002.
  3. Glaser W. A. Cross-National Comparisons of the Factory, Journal of Comparative Administration, Vol. 3, No. 1, 1971.
  4. Hofstede G. Management Scientists are Human, Management Science, Vol. 40, No. 1, 1994.
  5. Nath R. Comparative Management: A Regional View, Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company, 1988.
  6. Rokeach Milton, The Nature of Human Values, Free Pr, New York, 1973.
  7. Schein E.H., Organizational culture and leadership, Jossey-Bass, San Francisco, CA, 2010. dostupno na http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-047064057X.html; Датум посете веб сајту: 08.11.2018.
  8. Tylor Burnett Edward, Primitive Culture: Researches In to the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, Volume 1, John Murray, London 1871.
  9. Вилијамс Рејмонд „Анализа културе“, у Студије културе, приредила Јелена Ђорђевић, Службени гласник, Београд 2008.
  10. Животић Миладин, Аксиологија, Напријед, Загреб 1986.
  11. Маркс Карл, Капитал: критика политичке економије, превели Моша Пијаде и Родољуб Чолаковић, Просвета, Београд 1978.
  12. Шуваковић Мишко „Епистемолошка питања о филозофији, теорији и политици у граничним зонама модерности, постмодерне и савремености“, у Српска политичка мисао, Институт за политичке студије , Београд, 2016.
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 316.734:005.7 193-208
ç