Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

АКТУЕЛНИ РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ У ЈАВНОЈ УПРАВИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

Сажетак

Реформа јавне управе је континуиран процес и представља, нарочито у савременим условима, важан услов за успешно спровођење реформских принципа и циљева у свим областима друштва. Значај јавне управе у условима глобализације је неспоран, како у погледу ширине и броја задатака које обавља у сваком друштву, финансијских средстава којима се користи и која преусмерава путем јавних политика, броја људи које непосредно или посредно ангажује, тако и развојних и стратегијских планова који ће утицати на будућност људске цивилизације. Савремену јавну управу карактеришу турбулентне и динамичне промене чији је циљ стварање професионалне, политички непристрасне, етичне, стабилне и активне јавне управе, која поштује и која је у стању да пружа делотворне услуге и влади и грађанима. Модерна јавна управа је претежно усмерена на пружање услуга и менаџмент, а не на контролу. Јавна управа мења карактер, од контролне постепено постаје услужна. У Републици Србији, реформа јавне управе не подразумева само усвајање бројних закона и других прописа и јавних политика, већ и њихово спровођење, на шта текуће реформске активности првенствено морају бити усмерене, уз даљу хармонизацију постојећег законодавства са прописима Европске уније. Такође, неопходна је модернизација наше јавне управе да би држава, напокон, постала истински сервис грађана.

кључне речи:

Референце

  • Европска комисија, Радни документ комисије, Република Србија 2015, Извештај о напретку, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/godinji_izvestaj_15_final.pdf
  • Јовановић З.,  „Утицај омбудсмана (заштитника грађана) на делатност јавних служби“, у: XXI век – век услуга и услужног права, (ур. М. Мићовић), књ. 2, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2011.
  • Јовановић З., „Спречавање и сузбијање корупције у управи – пут ка услужној управи“, у: XXI век – век услуга и услужног права, (ур. М. Мићовић), књ. 3, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2012.
  • Јовановић З., „Регулаторна реформа у Републици Србији – пут ка услужној управи“, у: XXI век – век услуга и услужног права,  (ур. М. Мићовић), књ. 3, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2013.
  • Јовановић З., „Изазови и трендови у управљању људским ресурсима у јавној управи“, у: XXI век – век услуга и услужног права, (ур. М. Мићовић), књ. 6, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2015.
  • Кавран Д., Јавна управа, реформа-тренинг-ефикасност, Библиотека “Реформа државне управе”, књига 5, Београд 2003.
  • Кнежевић М., Јовановић З., Урдаревић Б., „Успостављање јавно-приватног партнерства у јавним предузећима“, Теме, г. XXXVI, бр. 2, Ниш 2012.
  • Миленковић Д., Јавна управа – одабране теме, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  • Трбовић А. С., Ђукановић Д., Кнежевић Б., Јавна управа и европске интеграције Србије, Фефа, Београд 2010.
  • Administrative reform within the European Commission, School of Management and Governance, Enscheda 2008.
  • Internet,  http://essay.utwente.nl/58990/1/scriptie_D_Marinovic.pdf
  • Christopher P., Bouckaert G., Public Management Reform, A Comparative Analysis, Oxford University press 2002.
  • Europien Principles for Public Administration, SIGMA Papers, бр. 27. OECD Publishing,
  • Internet, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf
  • Ingraham, P., The reform agenda for national civil service systems: external stress and internal strains, Civil service systems in comparative perspective, (eds. H. Bekke, J. Perry, T. Toonen), Bloomington and Indiana, Indiana University Press 1997.
  • Osborne D., Gaebler Т., Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Plume, London 1992.
  • Rosenbloom D.H., Kravchuk R.S., Rosenbloom D.G., Public Administration, Understanding management, politics, and law in the public sector, McGraw – Hill Higher Education, New York 2002.
  • Toonen T.A.J., Administrative Reform: Analytics, Handbook of Public Administration, (eds. B. G. Peters, J. Pierre), Sage Publications, London 2005.
  • The resignation of the European Commission, Research paper 99/32,
  • http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp99/rp99-032.pdf
  • United Nations E-Government Survey 2014,
  • https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2014-survey/e-gov_complete_survey-2014.pdf
периодика Администрација и јавне политике 3/2018 3/2018 УДК 35.07:316.32 33-50
ç