Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ

ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ И НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ ПР-а НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА У СРБИЈИ

Сажетак

Нагли раст глобалних медијских канала, информација и инструмената јавне комуникације које је омогућио интернет, трансформисао је природу и садржаје политичког комуницирања, приближивши обичног грађанина процесима идентификовања и конструисања слика о реалности у којима обитавају. Аутори полазе од претпоставке да захваљујући друштвеним мрежама у нашој земљи расте број актера који артикулисањем идеја и проблема постају видљиви у јавном простору, али и да окоштали државни апарат суочен са могућностима нових технологија постепено губи део монополске моћи који се скривао у хијерархијски надзираним традиционалним медијима. Истраживање указује како се са интернетом коперникански мења оквир наметања тема и медијског дискурса, тако да већина политичких партија и њихових лидера друштвене мреже користе као политичку платформу за пласирање својих идеја и актуелних реаговања. Резултати показују и како се са увећањем броја конекција и корисника повећава утицај политичког маркетинга и ПР кампања, као и да динамични, интензивни и емотивни наступи све чешће воде политички некоректном говору и обрачунавању са идеолошким неистомишљеницима. Нове комуникационе стратегије теже освајању публицитета и перманентној производњи комуникационе моћи, што значи да се политичка воља из државних институција и установа, делом измешта и у дигиталне коридоре наративне симболичке подршке.

кључне речи:

Референце

  1. Вукадиновић, Ђорђе, СНС у благом опадању – одлучиће Шапић и гласови оних који остану испод цензуса, Интернет, http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/beograd-%E2%80%93-jesen-2017.html , 15/02/2018
  2. Гаћиновић, Радослав, „Институционални оквири политичке доминације“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2017.
  3. Јевтовић, Зоран и Арацки, Зоран, „Политичко комуницирање у дневној штампи Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2012.
  4. Милашиновић, Срђан и Јевтовић, Зоран, „Лажне вести на друштвеним мрежама као чиниоци кризних ситуација“, међународни тематски зборник са скупа Глобализација и глокализација [уредили и приредили Шуваковић, Урош и Марковић-Савић, Оливера], Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српско социолошко друштво: Институт за политичке студије, 2017, стр. 497‒510.
  5. Милетић, Мирко „Нови медиј(и) и лингвистичко-семантичке недоумице“, Култура полиса, Култура Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. XII, бр. 28.
  6. Милутиновић, Ирина, „Један проблем медијске политике: саморегулација као изазов новинарске професије на мрежи“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2016.
  7. Републички завод за статистику, Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2017 – домаћинства, појединици предузећа, Београд, 2017, Интернет, http://www.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=206 , 15/02/2018
  8. Ситарски, Милан, „Модели употребе интернета у јавној сфери Србије“, Интернет и јавна сфера у Србији, Београдска отворена школа, Београд, 2007, стр. 30‒89; Интернет, http://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bos.rs%2Fcepit%2Fmaterijali%2FInternet%2520i%2520javna%2520sfera%2520u%2520Srbiji.pdf&ei=QtRWUNCoNdCM4gSp4YHIBA&usg=AFQjCNFNiM8GQJ_NaKJ1B_pslcb6CHKaqw&sig2=bKPRGNhxul7YALvVwo7vOw , 11/02/2018.
  9. Чернов, Александар, Трагање за културним идентитeтомфактор медија, Прометеј, Београд, 2007.
  10. Bowman, Shayne and Willis, Chris, We Media – How audiences are shaping the future of news and information, The Media Center at The American Press Institute, Reston, Va., 2003, Internet, http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php , 03/02/2018
  11. Debre, Režis, Uvod u mediologiju, Clio, Beograd, 2000.
  12. Deloitte, истраживање „Trendovi u oblasti tehnologija, medija i telekomunikacija“, Internet, http://rs.n1info.com/a355365/Sci-Tech/Istrazivanje-Do-kraja-2023.-vise-od-90-odsto-odraslih-imace-smartfon.html , 18/02/2018
  13. Easton, David, The Development of Political Science: A Comparative Survey, (Ed. with J. Gunnell, and L. Graziano), Routledge, New York, 1991.
  14. Grunig, James E., Paradigms of global public relations in an age of digitalisation, PRism, 6 (2), 2009, 1‒18, Internet, http://praxis.massey.ac.nz/prism_on-line_journ.html, 28/01/2018
  15. Horton, Forest, Information literacy vs. computer literacy, Bulletin of the American Society for Information Science, Vol. 9, No. 4 (April), 1983.
  16. Kamps, Klaus, „Internet i politika“, u priručniku Menadžment političke komunikacije: osnove i koncepti (priredili: Ansgar Zerfaß i Miroljub Radojković), Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2011, str. 277‒327.
  17. Kellner, Douglas, „Habermas, the Public Sphere and Democracy; A Critical Intervention“, Perspectives on Habermas (Hahn, Levise E). Open Court Publishing, SAD, Illinois, 2000, pp. 259‒287; Internet, http://books.google.ba/books?id=aQmf9nNzJS4C&printsec=frontcover&hl=hr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, 03/02/2018
  18. Kietzmann, Jan H., Hermkens, Kristopher, McCarthy, Ian and Silvestre, Bruno S. „Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media“, Business Horizons, Kelley School of Business, Indiana University, Vol. 54 (3), 2011.
  19. Mondo, Društvene mreže: Srbi prvi u regionu, 7. u Evropi, Internet, http://mondo.rs/a750530/Mob-IT/Vesti/Srbija-najveci-korisnik-drustvenih-mreza-u-regionu-a-sedmi-u-Evropi.html, 11/02/2018
  20. Nelson, Mark, „We Have the Information You Want, But Getting It Will Cost You: Being held Hostage by Information Overload”. Crossroads. The ACM Student Magazine, New York, Volume 1 Issue 1, Pages 11-15, September 1994; https://dl.acm.org/citation.cfm?id=197183&dl=ACM&coll=DL#URLTOKEN# , 25/01/2018
  21. Rainie, Lee, The Changing Digital Landscape: State of the news media 2015, Internet, http://www.slideshare.net/PewInternet/the-changing-digital-landscape-where-things-are-heading, 18/01/2018
  22. Schramm, Wilbur, The story of human communication: Cave painting to microchip, Harper&Row, NewYork, 1988.
  23. Schulz, Winfried, „Mediji u izbornoj kampanji“ u priručniku Menadžment političke komunikacije: osnove i koncepti (priredili: Ansgar Zerfaß i Miroljub Radojković), Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2011, str. 85‒159.
  24. Wurman, Richard Saul, Information Anexity, Doubleday, New York, 1989.
  25. Zerfaß, Ansgar i Oliver von Oehsen, Henrik, „Мenadžment komunikacija u politici: osnove, procesi i dimenzije“ u priručniku Menadžment političke komunikacije: osnove i koncepti (priredili: Ansgar Zerfaß i Miroljub Radojković), Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2011, str. 11‒27.
периодика Политичка ревија 2/2018 2/2018 УДК 316.774:004.738.5(497.11) 5-23
ç