Изабери језик:

Упутства за ауторе

Редакција часописа Српска политичка мисао прихвата ра­дове који су уређени на следећи начин.

Радови који нису усклађени са датим упутствима неће бити разматрани за објављивање у часопису.

За писање рада користити ћирилично писмо.

Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.

Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком (приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/ Character (with spaces) – активирати опцију Include textboxes, footnotes and endnotes.

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – Bold и Italic (фонт 12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запо- слен на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр. Институт за политичке студије, Београд).

Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у оквиру кога је чланак написан.

Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима величина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 100 до 250 речи – фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и закључке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима (фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима – Bold (фонт 12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт 12).

Начин цитирања:

Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify

Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут­ствима:

приликом навођења монографије/књиге фуснота мора са­држати:

–   Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), назив издавача, место, годину издања и број стране.

–   Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.

приликом навођења чланака из часописа:

–   Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место издавања, број, година излажења и број стране.

–   Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, стр. 67.

приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге:

–   Име  и  презиме  аутора,  назив  рада  под  наводницима, назив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и презимена приређивача зборника у загради, назив изда- вачa, место издања, година издања, број стране.

–   Пример:  Дејана  Вукчевић,  ,,Србија  и  придруживање Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и институционални изазови (приредили: Момчило Су- ботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239.

приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи више од 10% коришћене литературе):

–   Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), пуну интернет адресу и датум приступа.

–   Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spec- trum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence in favor of a critical social constructivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_ sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013

приликом навођења архивске грађе:

–   мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако нема назива документа одређује се тако да одговори на питања: ко? коме? шта?), место, датум.

–   Пример:  Архив  Србије,  МИД,  К-Т,  ф  2,  р93/1894, Извештај Министарства иностраних дела о постављењу конзула, Београд, 19. април 1888.

приликом навођења прописа/закона:

–   Пуним  називом  прописа/закона,  курзивом  гласило  у коме је пропис објављен, број и година објављивања.

–   Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени гласник РС, бр. 125/04.

приликом навођења публикација у новинама:

–   Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив новине курзивом, датум објављивања

–    Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против

Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.

Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на истој страни користити:

–    Исто, број стране

–   Пример:  Кристофер  Кокер,  Сумрак  запада,  Досије, Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55

Код поновљеног цитирања истог извора уколико није узастопно и на истој страни користити:

–    Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране.

–   Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.

Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54.

Код уноса табела и графикона користити:

Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон, редни број, назив табеле, величина фонта 10.

Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.

Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а затим по абецедном реду за изворе на латиници.

За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у зборнику/књизи.

Литература садржи само изворе који су наведени у фусно­тама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме аутора на средини – Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енглес- ком великим словима – Bold (фонт 14).

Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold (фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и одвајају зарезом.

Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су објављени у научним часописима политиколошке тематике.

Рокови за достављање радова су: 1. фебруар, 1. мај, 1. август, 1. новембар.

Аутори  су  у  обавези  да  приликом  слања  радова  доставе  и изјаву да тај рад није раније објављиван, тј да рад није аутоплагијат  или плагијат. Изјаву можете преузети ОВДЕ.

Овде можете преузети шаблон по коме можете уредити рад. (шаблон је могуће користити и снимити само у docx формату).

Текстове слати у електронском облику на адресу: [email protected]

 

Пријави се за билтен

ç