Zoran R. Pešić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd

PERIODIKA

INSTITUCIONALNA UPOTREBA POLITIČKE VOLJE U JAVNOJ POLITICI

Autor polazi od činjenice da je uloga političke volje kao političke pojave nedovoljno proučavana u javnoj politici, a da je istovremeno prisutna u javnom diskursu najčešće konstatacijom da za konkretnu javnu politiku nema političke volje. Predmet rada je politička volja u javnoj politici, a cilj da se politička volja objasni kao politička pojava i da se ukaže na moguće parametre njenog prisustva/odsustva i uticaja na javnu politiku. U radu su korišćene deskriptivna, deduktivna i analitičko-sintetička metoda. Zaključeno je da politička volja ima važan uticaj u odlučivanju i sprovođenju javne politike, da je moguće procenom određenih komponenti i njihovih parametara uočiti njeno prisustvo, odnosno njenu transformaciju od volje za nešto u volju protiv nečega, a da je odgovornost najveća prepreka samovolji.

ç