Vladimir Ilić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fa­kul­tet za me­di­je i ko­mu­ni­ka­ci­je, Uni­ver­zi­tet Sin­gi­du­num Be­o­grad

PERIODIKA

DOMINACIJA MATERIJALIZMA NAD ALTRUIZMOM – KRIZA DRUŠTVA ILI POJEDINCA?

Vrednosti spadaju u jedan od osnovnih fenomena psihičkog života pojedinca. Cilj je ustanoviti razlike između ispitanika u stepenu poželjnosti hedonističke, materijalističke i altruističke vrednosne orijentacije, kao i korelaciju ovih vrednosti sa tri osobine ličnosti: ekstravertnost, agresivnost i psihoticizam. Ispitivanje je obavljeno na uzorku od 142 ispitanika. Rezultati su pokazali da je najveću numeričku izraženost imala materijalistička vrednost (AS=3,61), dok najmanju numeričku izraženost pokazuje hedonistički stil života (AS=3,29). U statistički značajnoj, pozitivnoj, međusobnoj korelaciji su samo aktivistički i altruistički stil (p < .05). Rezultati bivarijatne korelacije pokazuju korelaciju psihoticizma sa svim vrednosnim orijentacijama i to u negativnom smeru (od - .176 do - .203), korelaciju ektravertnosti sa hedonizmom (.236) i ekstravertnosti i altruizma (.180). Zaključak je da je materijalna sigurnost primarna vrednost ispitanih osoba, a da je altruizam normativnog tipa, tj. da je u pitanju konformistički altruizam, kada je pojedinac potpuno svestan koristi koju ima od svog ponašanja.

PERIODIKA

KONCEPTUALNA REKONFIGURACIJA SOCIJALNOG RADA NA POČETKU XXI VEKA: MOĆ KONTROLE versus MOĆ OTPORA

Rad se bavi napetošću između koncepta socijalnog rada shvaćenog kao socijalna kura i nadzor, te socijalnog rada shvaćenog kao socijalna transformacija i rezistencija. U skladu sa tim rad analizira antiopresivne principe preko modernističke i postmodernističke paradigme socijalnog rada. Intencija je da rekonfigurisanje socijalnog servisa u skaldu sa osvešćivanjem vrednosnih pozicija socijalnog radnika, klijenatska interpretacija vlastite pozicije, osnaživanje ili jačanje statusa korisničkih zahteva i kompatibilna antiopresivna i anti-diskriminatorna praksa manifestuju profesionalne imperative u pokušaju afirmisanja efiksanijeg i efektnijeg standardizovanja delovanja u sferi socijalnog rada.

PERIODIKA

SOCIOLOŠKO-POLITIKOLOŠKE PERSPEKTIVE POJMA SIROMAŠTVA

Često se siromaštvo identifikuje kao relativno trajna društvena pojava i karakteristika svih epoha u razvoju ljudskog društva. Promjenljivost siromaštva ogledala se u njegovim različitim karakteristikama u zavisnosti od konkretnog vremenskog konteksta i pređenih stupnjeva razvoja društva. Usljed takvog pristupa ovom multidimenzionalnom socijalnom fenomenu i danas prisutne polemike o: definisanju siromaštva, načinima mjerenja, različitim teorijskim perspektivama, i prisutnom dilemom koja je poprimila i filozofsku etiketu, ko je odgovoran za siromaštvo, pojedinac ili društvo? U ovom radu pružamo selekciju teorijskih pristupa siromaštvu savremenih autora sociološke i politikološke profilacije. Cilj rada jeste izvođenje jasnih klasifikacionih kriterijuma za razvrstavanje pristupa siromaštvu na osnovu postojećih teorijskih perspektiva o fenomenu siromaštva. Takođe, u radu je postavljeno niz socijalnih, političkih, ekonomskih pa i moralnih argumenata usljed kojih se nameće neophodnost revidiranja i kategorisanja postojećih i kreiranje novih teorijskih polazišta o siromaštvu.

PERIODIKA

VISOKO OBRAZOVANЈE KAO PROTEKTIVNI FAKTOR OD ULASKA U RIZIK SIROMAŠTVA I PODRŠKA KARIJERNIM ORIJENTACIJAMA MLADIH

Naučne studije i strategije EU na teme siromaštva, socijalne isključenosti i nezaposlenosti ističu da obrazovni nivo pojedinca ima statistički značaj za potencijalno javljanje siro¬maštva i nezaposlenosti. Istovremeno, što je viši prosječni nivo obrazovanja, to je manja mogućnost za ulazak u rizik siromaštva i nezaposlenosti. Ovaj rad preispituje aktivnosti na području visokog obrazovanja Crne Gore i stimuluse koje aktuelni sistem visokog obrazovanja pruža karijernim orijentacijama mladih. Hipoteza koju testiramo u ovom radu glasi: „trend usklađivanja potreba tržišta rada sa obrazovnim sistemom Crne Gore može limitirati proces visokog obrazovanja, iako je država već sada prilično daleko od evropskih standarda u pogledu broja visokoobrazovanih stanovnika“. Pretpostavili smo da takve intencije ne predstavljaju dobar podsticaj politikama borbe protiv siromaštva i nezaposlenosti nego upravo suprotno, ograničavaju njihovu efikasnost. Da bismo dokazali gore navedenu hipotezu, neophodno je utvrditi sljedeće: a) Da postoji negativna korelacija između broja obrazovanih i broja siromašnih u nekoj državi; b) Da postoji diskrepanca između broja visokoobrazovanih u Crnoj Gori i broja obrazovanih na nivou Evropske unije; v) Da karijerne orijentacije mladih zavise od kreiranje ambijenta u visokom obrazovanju koji će stimulativno uticati na njihov ljudski kapital.

PERIODIKA

REKONCEPTUALIZACIJA SOCIJALNE POLITIKE: TRANS-NACIONALNE DIMENZIJE

Ovaj rad se bavi promenama u interpretaciji socijalne politike na nivou diskurzivne ekstenzije koncepta novim procesima, koji se mogu detektovati kao trans-nacionalni (bilateralni, regionalni i globalni) plan socijalne politike. Prvi deo rada se bavi uticajem tih elemenata na samo definisanje i tipologiju socijalne politike, a drugi deo kritičkom analizom njihovih pozitivnih i negativnih aspekata. Rad se zaključuje potrebom formulisanja „eklektičke/holističke“ varijante socijalne politike koja će amalgamirati kako nacionalne tako i transnacionalne elemente.

ç