Vinko Pandurević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Klub generala i admirala Srbije

PERIODIKA

BALKAN I RUSKA FEDERACIJA – GEOPOLITIČKI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI

Govoriti o odnosu Rusije prema Balkanu, njenom prisustvu i uticaju posebno na Zapadnom Balkanu, ne može biti celovito bez poznavanja i analize prisustva NATO na Balkanu. U ovom radu se govori o odnosu Rusije prema Balkanu, oblicima njenog (ne)prisustva na prostoru Balkana, kroz analizu prisustva i uticaja SAD i NATO na tom istom prostoru, koji postaju sve snažniji sa tendencijom potpunog gospodarenja Balkanom i eliminisanja svakog oblika uticaja i prisustva Rusije na istom prostoru, koju SAD smatraju „malignim činiocem“. U radu je dat istorijski presek ruskog uticaja i prisustva na Balkanu od sovjetske Rusije, preko Rusije u doba Jelcina i u doba Putina, te aktuelni odnosi Rusije spram Balkana, kao ponovo velike svetske sile. SAD su uspele da se učvrste na prostoru Makedonije, izborivši se za njeno novo ime, te Albanije i Crne Gore, a na KiM žele novu možda najveću bazu NATO u Evropi, istovremeno vršeći snažne pritiske na Srbiju i Republiku Srpsku, kao poslednje tačke oslonca Rusije na Balkanu. Upravo zbog prisutnog načina delovanja NATO na Balkanu, Rusija koja je izgubila određene poluge prisustva na Balkanu, nastoji reafirmisati svoju ulogu u sklopu opšteg repozicioniranja velikih sila na svetskoj sceni. Iako se sve velike sile i domaći faktori zalažu za stabilnost na Balkanu, zbog opšteg trenda odnosa Balkan postaje zona potencijalnih konflikata u čijem centru se nalaze srpske zemlje i srpski etnički prostori.

ç