Vesna Stanković Pejnović

Iskustvo

Institut za političke studije

Edukacija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doktorske studije

2008

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Magistarske studije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diplomske studije

1995

Dr Vesna Stanković Pejnović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više naučnih radova, kao i monografije “Lavirinti moći - Politička filozofija Fridriha Ničea” (Mediteran, 2014). Mentor je na doktorskim studijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je redakcije časopisa International Law Review - Canadian Center of Science and Education, kao i nekoliko drugih međunarodnih publikacija.

PERIODIKA

KULTURALNA ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE I DRUŠTVENIH ODNOSA KAO REFLEKSIJA NA DOGAĐAJE IZ 1968.

Cilj rada je povezivanje istorijskih činjenica vezanih za ekonomsku politiku i regulaciju društvenih odnosa u SFRJ sa analizom kulturne logike zamenjivanja komunističkog utopizma potrošačkim antiutopizmom, što je rezultanta nemogućnosti političkih elita da pronađu rešenje za sve veću disproporciju između samoupravnih, kolektivnih procesa proizvodnje i lične imaginacije o blagostanju kroz potrošnju i posedovanje, kao posledice ekonomske liberalizacije. Rad je zasnovan na kulturalnoj analizi „dijalektičkih slika“, proklamovanih društveno-političkih praksi i uloge birokratije u raslojavanju društva te teatralnoj pobuni studenata na desocijalizaciju društva i borbu za boljeg čoveka.

PERIODIKA

TOTALITARIZAM KAO OBLIK MEDIJSKE KONSTRUKCIJE STVARNOSTI

U totalitarizmu je razoreno društvo funkcija totalne države. Totalna vladavina se zasniva na totalnoj moći nad svim segmentima društvenog života. Totalitarizam je haos koji se organizovano provodi u poretku permanentnog terora. Totalitarna diktatura se ne temelji na metafizičkoj ideji radikalnog zla već na povezanosti ideologije i terora u razaranju modernih temelja slobode i demokratije. Poznatim pojmom totalitarizma teško je precizno obuhvatiti složenost zbilje u modernim društvima i njihovim novim načinima egzistencije u doba vladavine tehnosfere uz veliku pomoć novih tehnologija i novih medija. Cilj rada je pokazati da u totalitarnom shvatanju države, kultura postaje ideološko sredstvo ili svrha vladanja masama na temelju medijske konstrukcije stvarnosti i oblikovanju čoveka kao „usamljene gomile“ sa krajnjim ciljem stvaranja „novog svetskog totalitarnog poretka“.

PERIODIKA

POLITIKA KAO MOĆ KOD MAKIJAVELIJA I NIČEA

Autor u radu polazi od pitanja da li danas u doba univerzalnih sloboda i jednakosti, izgrađene demokratske institucije stvarno osiguravaju pravednost, slobodu i jednakost ili imamo onoliko prava koliko imamo moći? Na temelju takvog stava značaj istraživanja se bazira na tezi da se iza velikih slobodarskih ideja, ideje dominacije u politici koja nije ostvarenje slobode nego ostvarenje moći. U radu se na primjerima stavova Makijavelija i Ničea pokazuje perspektiva sagledavanja politike kao moći, metodom usporedne analize. Za Makijavelija, Čezare Bordžija posjeduje vrlinu koju karakterizira hrabrost, odvažnost i snaga za promjene, dok Niče smatra da Napoleon ima „aktivnu snagu“, sposobnost za umjetnost nasilja i organiziranja koje su potrebne u izgradnji države. Njihov cilj je obnova, suprotno dekadentnoj teoriji jednakosti i moralnosti sažaljenja, političkih teorija i državnog ustrojstva koje su utemeljene na patosu distance i poretku po rangovima. Cilj rada je pokazati kako viši čovjek ili vladar može iskazati svoju imoralnu moć bez ograničenja u političkom okviru i ako imaju dovoljno snage država je primarno instrument njihove moći to jer je volja ka moći temelj filozofije politike.

PERIODIKA

EVROPEIZACIJA IZ KOLONIJALNE PERSPEKTIVE

Diskrepancija moći između EU i zemalja kandidata je enormna, te je potrebno zapitati se koliko stvarne slobode zemlje kandidati uopšte imaju u pristupnim pregovorima. U radu se Nova Evropa sagledava kao novo-vekovna i imperijalna struktura u procesu proširenja sa svojom opširnom i strogom politikom uslovnosti. Kroz proširenje, Unija je u mogućnosti da dokaže svoju kontrolu nad nestabilnim i siromašnim susedima. Utemeljen na tim preduslovima, motiv rada je da prikaže spoljnu politiku EU kao potpuno imperijalističku. Nove zemlje mogu pristupiti EU, ali nakon što dozvole implementaciju sve šire liste uslova u zakonodavni sistem. Sa formalnim usvajanjem celokupnog evropskog zakonodavstva i regulacija nove zemlje ne postaju jednake sa starim zemljama EU, nego postaju kolonije. Cilj rada je dokazati da kroz veštu upotrebu političke i ekonomske uslovnosti EU dobiva ekonomsku kontrolu nad nestabilnim i osiromašenim delom kontinenta i nove države postaju nove kolonije zato jer uvoze strane vrednosti i civilizacijske modele bez zadrške i bez kritike.

PERIODIKA

KOČA POPOVIĆ, DUBOKA LJUDSKA TAJNA

Prikaz knjige: Dušan Čkrebić, Koča Popović, duboka ljudska tajna, Službeni glasnik, 2012, str. 437.

PERIODIKA

„MEKA“ MOĆ VLADARA NOVOG DOBA

Cilj rada je pokazati prikriven zaokret od demokratije ka korporativnoj vlasti kao procesa stvaranja novog sveta, oblikovanog od strane vladajuće klase čija financijska i politička moć koristi sve najvažnije komunikacijske institucije modernog društva. Ta nova elita proteže svoju društvenu moć delovanjem na transnacionalnom nivou i ne izražava interese pojedine nacionalne države. Oni šire svoju meku moć kroz međunarodne ekonomske institucije (STO) političku/vojnu (NATO) ili kulturološkim ili ideološkim dostignućima (EU, liberalizam) koristeći razne oblike indirektne ili direktne oblike kontrole kako bi uspostavili neoliberalnu agendu diljem celog sveta i prouzrokujući sistematske promene. Iako postoje snažni otpori tim trendovima, sadašnji procesi će biti samo odgođeni, ali ne i zaustavljeni jer oni samo predstavljaju logičnu posledicu same dinamike sistema. Vladajuće elite koriste visoke vrednosti propagande i meke moći u svojoj nameri da „ubede“ pojedince i zemlje u njihovoj implementaciji. U radu je korišten pristup istraživanja osnovnog značenja Novog doba i vladavine vladajuće klase i uticaja njene meke moći u njihovoj međusobnoj korelaciji. Zaključak rada je da nova vladajuća klasa ostvaruje svoj cilj stvarajući jednu svetsku vladu korišćenjem svoje meke moći. Tokom vremena će nacionalne države postojati, ali sa umanjenom suverenosti. Njihova moć se prenosi na novu transnacionalnu vladajuću klasu koja na globalnom nivou deluje na dualnim osnovama „upravljanja krizom“ i globalnim planiranjem sa ciljem uspostave međunarodne „tehnokratske diktature“ u postindustrijskom, informacijskom društvu.

PERIODIKA

TOMA PIKETI, KAPITAL U XXI VEKU

Prikaz knjige: Toma Piketi, Kapital u XXI veku, Akademska knjiga, Novi Sad, 2015, 715 str.

PERIODIKA

POVRATAK EVROPE, NЈENE SUZE, DJELA I SNOVI

Prikaz knjige: Rob Rieman, Povratak Europe. Njene suze, djela i snovi, TIM press, Zagreb, 2016, 61 str.

PERIODIKA

DEMOKRATSKA IDEOLOŠKA PROPAGANDA U SLUŽBI KAPITALA

Propaganda stvara uverenje da su demokratija i radikalni kapitalizam nužno povezani, ne samo jedan sa drugim, nego i sa modernitetom, napretkom i reformama. Demokratski diskurs u službi propagande nastoji uveriti građane da su neoliberalni koncepti jedini recepti stabilnosti i demokratije iako privatizacija i slobodna trgovina, dva temeljna dela strukturalnih reformi nikako nisu povezane sa stvaranjem stabilnosti. Propaganda je moguća i vrlo često uspešna zato jer je ljudsko ponašanje podložno oblikovanju te nema svoj prostor u ideološkoj, već u psihološkoj sferi. Cilj propagande u čijoj krajnjoj instanci se nalazi korporativni kapital je manipulisati svešću ljudi i stvoriti simuliranu stvarnost u kojoj otuđenje odgovara hajdegerovskom obliku zaboravu bića, ali i zaboravu čoveka jer više nema bića ni čoveka, već samo potrošne robe bezgranično iskoristive. Propaganda kao veštačko božanstvo, autonomna sila, stvara samo sebe i nameće sopstvena pravila prema kojima svaka kritička svest nestaje, proizvodeći masovnu svest. Kapital i kontrola medija, u kombinaciji sa „doktrinom šoka“ odlično je oružje u implementaciji „umetnosti politike“. Cilj rada je dokazati da neoliberalna ideologija, kao ideologija apsolutnosti kapitala, uz pomoć propagande medija, stvara društvo spektakla i vodi rat za osvajanje svesti i oblikovanju čoveka prema zadatoj formi.

ç