Tatjana Milić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

REGULISANЈE UPOTREBE SILE U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA: SLUČAJ REZOLUCIJE 2249 SAVETA BEZBEDNOSTI UN

Kolektivna kontrola upotrebe sile u međunarodnim odnosima je temeljna pretpostavka savremenog međunarodnog poretka. Pretpostavka koja podrazumeva da je monopol sile iz domena slobodnog odlučivanja pojedinačnih država izmešten u okvire UN. No, države su pokazale da nisu spremne da se u potpunosti odreknu sile kao sredstva ostvarenja ciljeva u međunarodnim odnosima, isto kao što su pokazale da upotrebu sile nastoje opravdati posredstvom međunarodnog prava. U takvim okolnostima države pravnu argumentaciju nalaze u okvirima šireg (ekspanzivnog) ili užeg (restriktivnog) tumačenja pravila međunarodnog prava i odluka Saveta bezbednosti UN. Stoga je cilj ovog rada da utvrdi da li je jedan od ova dva pristupa tumačenju prevladao kao obrazac promišljanja i oblikovanja međunarodnih akcija država. U tom kontekstu za predmet analize autor bira rezoluciju 2249 Saveta bezbednosti UN i njen tretman u pravnim argumentima država koje su upotrebile silu u Iraku i Siriji, kao i reakcije ostalih država i doktrine na takva tumačenja ove odluke Saveta. Analiza teksta i konteksta rezolucije je pokazala da u uslovima borbe protiv međunarodnog terorizma jača pritisak određenih država da ekspanzivni pristup predstave kao vladajući obrazac tumačenja pravila koja regulišu upotrebu sile u međunarodnim odnosima.

ç