Su­za­na Mi­haj­lo­vić Ba­bić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fa­kul­tet po­li­tič­kih na­u­ka, Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du

PERIODIKA

TRENDOVI REDISTRIBUCIJE BLAGOSTANЈA U EVROPSKIM DRŽAVAMA BLAGOSTANЈA

Način redistribucije socijalnih beneficija je ključan kriterijum razlikovanja modela država blagostanja u evropskoj praksi. Sistemi socijalne sigurnosti širom Evrope nakon ekonomske krize 2008. godine restruktuiraju socijalna prava. U skladu sa tim, glavni ciljevi rada su određivanje karaktera i sadržaja redistributivne politike u evropskim državama blagostanja nakon ekonomske krize, kao i otkrivanje pravaca reformskih politika u skorijem periodu. Analizom trošenja na socijalne beneficije prema tipu i funkciji utvrdiće se obrasci redistribucije na evropskom nivou i na nivou evropskih socijalnih modela. Nalazi upućuju na zaključak da dolazi do proširivanja redistributivne funkcije država, povećavanja javnih trošenja i restruktuiranja prava u pravcu smanjivanja dekomodifikacije. Uprkos približavanjima u formulisanju i sprovođenju socijalnih prava, države liberalnog, korporativnog i socijaldemokratskog modela i dalje zadržavaju karakteristike socijalnog modela kome pripadaju.

ç