Siniša Đ. Varga

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

PERIODIKA

MORALNE NORME I GRAĐANSKO PRAVO SA OSVRTOM NA PRAVA PRONALAZAČA

Predmet rada je analiza načina usklađivanja građanskopravnih sa moralnim normama, sa akcentom na načinu, kod koga pravno dopušteno ponašanje određuju moralne norme, na čije poštovanje pravna norma obavezuje, ne navodeći ih konkretno. Cilj autora je da ukažu na probleme koji pri primeni ovakvih normi nastaju, uglavnom oko utvrđivanja sadržine morala. Autori za primer uzimaju Zakon o patentima, koji patentiranje pronalazaka dopušta ako njihova komercijalna upotreba, između ostalog, neće biti protivna moralu. Konstatujući da su biotehnološki pronalasci najčešći predmet procene o kojoj je reč, autori iznose brojne argumente protiv ovakve regulative, zaključujući da ona nije primenljiva u svakoj grani prava, a posebno ne u patentnom pravu. To naročito zato, što se i pronalazak koji zbog nemoralnosti nije patentiran ipak može koristiti. Stoga je njihov predlog da se moralnost komercijalne upotrebe pronalaska ne procenjuje kada on već nastane, u okviru patentnog prava na osnovu pravne norme koja upućuje na moralne; već metodom preuzimanja moralnih normi u pravne već pri regulisanju (naučnih) istraživanja koja prethode nastanku pronalazaka.

ç