Simona Žikić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd

PERIODIKA

ANALIZA I POLITIKA ORGANIZACIONE KULTURE

U ovom radu ćemo pokušati da uz pomoć različitih pristupa u literaturi, sa osvrtom na definicije kulture i uvođenje antropološkog pristupa u razumevanje i tumačenje sveukupne, posebno savremene kulture (tumačeći kulturu kao način života), analiziramo današnje shvatanje organizacione kulture u savremenim organizacijama. Potreba i interes za razumevanje nacionalne i organizacione kulture kontinuirano raste usled procesa globalizacije, ulaza stranog kapitala, jačanja zavisnosti među nacijama, a naročito u kontekstu sve izraženije potrebe za postizanjem konkurentnosti na tržištu. Organizaciona kultura je duboko ukorenjena u svakoj organizaciji dok je istovremeno podložna promenama koje se događaju kao odgovor na konstantnu socio-ekonomsku promenljivost okruženja. Kako bi istraživačice i istraživači razumeli kulturu, potrebno je da procene širu kulturnu paradigmu društva u okviru kog funkcioniše organizacija.

ç