Sanja Višnjić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

NACIONALNA BEZBEDNOST I NACIONALNI IDENTITET

U radu se razmatra odnos nacionalnog identiteta i nacionalne bezbednosti. Analiza se odvija u kontekstu analize teorija nacije uopšte i načina na koji se formuliše uloga interesa bezbednosti. Na osnovu toga se razmatra više načina na koji se može razumeti nacionalna bezbednost. Analiziraju se tradicionalni i savremeni koncept nacionalne bezbednosti. Nacionalna bezbednost u korelaciji sa nacionalnim identitetom osvetljava se iu odnosu na konfliktne situacije, ispoljavanje nasilja i ratnih sukoba. Na kraju se se sumiraju zaključci u ravni interesa za čoveka i percepcije oba glavna faktora u svesti pojedinca.

ç