Salih Selimović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kladnica, Sjenica.

PERIODIKA

ISLAMIZACIJA I DVOVERJE KOD NAŠIH MUSLIMANA

Ovaj rad je deo širih autorovih istraživanja feno­mena islamizacije našeg naroda i dosta prisutnog sinkretizma za vreme osmanlijske vladavine u našim zemljama. Posebnu specifičnost je taj društveno-istorijski proces imao u oblastima Stare Raške (Polimlje, Kolašin, Pešter, Bihor) s obzirom na njen geopolitički položaj, seobe, migracione i demografske procese uzrokovane tursko-osmanskim osvajanjima i viševekovnom vladavinom. I pored radikalne islamizacije u 18. veku ostaci hrišćanskih tradicija su se održale dugo, pa i do današnjih dana. Čak je dugo bilo prisutno i dvoverje, najčešće prikriveno, mada su žene to manje krile, jer su bile tvrdokornije u pređašnjoj veri.

 

PERIODIKA

POJAVA ISLAMA NA BALKANU U SREDNJEM VEKU

Želimo da ovaj rad bude jedan skroman doprinos upoznavanju sa prvim kontaktima Južnih Slovena sa islamom, a istovremeno i da podseti na nepostojanje bilo kakve veze sa kasnijom islamizacijom u osmanskom periodu. Istorijskoj nauci su poznati neki izvori u vezi sa pojavom islama među Slovenima, a posebno Južnim Slovenima na Balkanu i Jugoistočnoj Evropi. Arapski, zapravo islamski misionari su skoro u isto vreme širili svoju veru kada i hrišćanski. Međutim, Južni Sloveni su se opredeljivali za primanje hrišćanstva iz Vizantije ili sa Zapada, zavisno od to­ga kome su bili bliži i potčinjeniji. I oni pojedinci ili grupe koje su prihvatali islam su kasnije bili proterani ili su postepeno prešli u hrišćanstvo bilo u istočno ili pravoslavno i u zapadno ili katoličko. Sve se to događalo mnogo pre osvajanja Balkana od strane Osmanlija. Muslimani iz perioda turske okupacije nisu ni u kakvoj vezi i kontinuitetu sa onim retkim muslimanima iz predturskog doba.

 

ç