Rajko Petrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za evropske studije, Beograd

PERIODIKA

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ U POSTSOCIJALISTIČKIM EVROPSKIM ZEMLJAMA – KOMPARATIVNA ANALIZA

Ovaj članak je posvećen komparativnoj analizi stepena lokalnog ekonomskog razvoja pojedinih postsocijalističkih evropskih zemalja. Reč je o državama koje su, nakon sloma komunizma u njima krajem 20. veka, krenule neizvesnim putem ekonomske i političke tranzicije. Ekonomska tranzicija ka slobodnom i uređenom tržištu zahtevala je, između ostalog, adekvatan lokalni ekonomski razvoj. Različite države su ostvarile različite (ne)uspehe u ovoj oblasti. Shodno tome, najpre ćemo utvrditi šta podrazumevamo pod evropskim postsocijalističkim zemljama, te šta u literaturi i praksi predstavlja lokalni ekonomski razvoj (LER). Nakon toga, objasnićemo različite koncepte lokalnog ekonomskog razvoja primenjene u različitim državama - Ruska Federacija, Mađarska, Poljska, Češka Republika, Rumunija, Bugarska i Hrvatska, kao i njihove efekte. Posebna pažnja biće posvećena lokalnom ekonomskom razvoju u Republici Srbiji, te izazovima sa kojima se naša država u ovoj oblasti suočava. Zaključni deo rada biće posvećen rekapitulaciji ključnih tvrdnji i analiza iznetih u uvodnom i razradnom delu članka.

PERIODIKA

ANALIZA RADA REGULATORNIH TELA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI: SLUČAJ NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Republika Srbija spada u red evropskih država sa najvećom disproporcijom regionalnog razvoja svojih delova. Stoga je važno da država insistira na jačanju postojećih i osnivanju novih regulatornih tela koja bi se bavila, u okviru svojih nadležnosti, problemom ravnomernog regionalnog razvoja. Jedna od najvažnijih institucija u tom domenu  u Republici Srbiji jeste Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR). Shodno tome, rad će se, najpre, usmeriti na analizu pojma regulatornih tela (posebno agencija), kao i na analizu same prirode regulacije, a zatim će u fokusu biti analiza pomenute Nacionalne agencije za regionalni razvoj – njene pravne prirode, regulatornih (i drugih) funkcija koje obavlja, kao i razmatranje njenog dosadašnjeg rada i mogućnosti za njegovo unapređenje.

ç