Rajko Petrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za evropske studije, Beograd

PERIODIKA

ANALIZA RADA REGULATORNIH TELA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI: SLUČAJ NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Republika Srbija spada u red evropskih država sa najvećom disproporcijom regionalnog razvoja svojih delova. Stoga je važno da država insistira na jačanju postojećih i osnivanju novih regulatornih tela koja bi se bavila, u okviru svojih nadležnosti, problemom ravnomernog regionalnog razvoja. Jedna od najvažnijih institucija u tom domenu  u Republici Srbiji jeste Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR). Shodno tome, rad će se, najpre, usmeriti na analizu pojma regulatornih tela (posebno agencija), kao i na analizu same prirode regulacije, a zatim će u fokusu biti analiza pomenute Nacionalne agencije za regionalni razvoj – njene pravne prirode, regulatornih (i drugih) funkcija koje obavlja, kao i razmatranje njenog dosadašnjeg rada i mogućnosti za njegovo unapređenje.

ç