Ra­do­van D. Vu­ka­di­no­vić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Prav­ni fa­kul­tet, Uni­ver­zi­tet u Kra­gu­jev­cu

PERIODIKA

UTI­CAJ GLO­BA­LI­ZA­CI­JE PRA­VA NA NO­VI SVET­SKI PO­RE­DAK

Globalizacija predstavlja složen i višeznačni svetski proces stvaranja i nametanja jedinstvenih rešenja različitim subjektima u međunarodnim odnosima. Ideje o stvaranju univerzalnih ili globalnih pravila mogu se naći još u antičkom pojmu prirodnog prava. U srednjem veku i kasnije, ova ideja je samo delimično realizovana stvaranjem jedinstvenih pravila o trgovini od strane samih trgovaca (srednjevekovno lex mercatoria). Savremeni proces globalizacije karakteriše monocentričnost i težnja jedne velesile da nametne jedan oblik privređivanja i demokratije. On se odvija paralelno u gotovo svim oblastima ljudske aktivnosti: u politici, ekonomiji, pravu i kulturi, pri čemu su ovi procesi međusobno povezani i uslovljeni. Zbog toga je proces globalizacije prava, kao jedan od oblika globalizacije, teško posmatrati izolovano i van političkog i ekonomskog konteksta. U radu se polazi od teze da ekonomsku podlogu i opravdanje globalizacije čini neoliberalni koncept privređivanja, a u političkom smislu, težnja za stvaranjem novog svetskog poretka. U cilju potvrđivanja ovih teza, u radu je u prvom delu analiziran opšti pojam globalizacije, sadržina, metodi i oblici, i njihov odnos prema sličnim procesima, kao što su unifikacija i harmonizacija prava. U drugom delu rada je analiziran uticaj globalizacije na prava suverenih država.

ç