Predrag Blagojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

PRAVNI ASPEKT URBANE KULTURE U SRBIJI

Imajući u vidu značaj razvoja urbane kulture za funkcionisanje opšte kulture u Srbiji, potpuno je razumljiv interes države da svojim uticajima omogući uslove za suštinski napredak ove izuzetno važne oblasti funkcionisanja našeg društva. Pravni aspekt razvoja urbane kulture u Srbiji je zasnovan pre svega na državno-pravnom uticaju koji se ostvaruje na sistemski uređenim načelima koja jedna uređena zajednica mora kroz primenu državno-pravnih instrumenata da sprovodi u praksi. Ovaj uticaj se suštinski realizuje kroz postojanje čitavog niza pravnih akata koji regulišu ovu oblast i tako stvaraju odgovarajući pravni ambijent za razvoj urbane kulture u našoj zemlji. U pitanju je jedna izuzetno dinamična oblast koja svoju elastičnost zasniva na obavezi prilagođavanja potrebama koje razvoj urbane kulture od nje zahteva. Tu je uloga gradova podjednako značajna kao i uloga države, jer oni moraju u sinergiji svojih aktivnosti, stvoriti najbolje moguće uslove za kvalitativni napredak ove vrste kulture, koja svakako u budućnosti mora biti na mnogo višem nivou. U tom kontekstu nikako ne smemo zanemariti ni ulogu subjekata u kulturi koji svojom energijom predstavljaju osnovni resurs razvoja urbane kulture i koji u skladu sa svojom efikasnošću, motivišu državu da svojim instrumentima još više učini za dalji razvoj urbane kulture u Srbiji.

ç