Neven Cvetićanin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut društvenih nauka, Beograd.

PERIODIKA

PROCES KONSTITUISANJA POLITIČKE I DRUŠTVENE ELITE U SRPSKOM DRUŠTVU - PROBLEM DISKONTINUITETA I „FLUKTUIRAJUĆEG LEGITIMITETA"

Rad pokušava da ponudi nacrt za specifičnu sociologiju srpske istorije, te ce, genealoški, nocvećyje istraživanju dubinskih istorijskih struktura koje deluju u srpskom društvu i onemogućavaju njegovo uspešno funkcionisanje. Rad utvrđuje da je osobenost razvoja srpskog društva, zbog specifičnih istorijskih uzroka, nemogućnost uspostavljanja legitimne elite što za posledicu ima niz istorisjkih diskontinuiteta i vaninstitucionalnu borbu parcijalnih „elita“ za „fluktuirajući legitimitet“, usled čega ce troši energija društva, onemogućava njegovo uspešno funkcionisanje i bilo kakva stabilna integracija. U poslednjem delu rada tematizuje se problem legitimiteta elite u današnjoj Srbiji i predlažu izvesna rešenja za selekciju legitimne elite koja će društvu moći obezbediti uspešno funkcionisanje i zadovoljavajuću integraciju.

PERIODIKA

ŠEZDESETOSMAŠI, NOVI DRUŠTVENI POKRETI I POTIRANJE KLASIČNE PODELE NA LEVICU I DESNICU U POSTMODERNOM DOBU

Rad razmatra „plišanu revoluciju“ iz 1968. g. i tuma­či njene posledice. Pokret iz `68. se razume kao mali postmoderni protest protiv nekih rigidnosti modernističkog liberalno-demokratskog i progresivističkog nasleđa. Posledice dešavanja iz `68. su prepoznate u pojavi tkz. no­vih društvenih pokreta, koji raspoložu novim postmodernim strategijama društvene borbe. Od novih društvenih pokreta posebno se u razmatranje uzima ekološki pokret, te se pokazuje kako on logikom svojih akcija prevazilazi klasičnu podelu političkog polja na levicu i desnicu. Rad konačno zaključuje da će se u postmodernom dobu u kojem ži­vimo potpuno izmešati klasične modernističke političke ideologije i ideje stvarajući nove političke blokove od kojih nijedan više neće biti klasično-levičarski (revolucija) ili klasično desničarski (restauracija) kao u vreme Francuske revolucije, već ćemo imati novu postmodernu situaciju koju će, mesto opozita levice i desnice, obeležiti opozit centra i margina.

PERIODIKA

SAVREMENA KOMUNITARISTIČKA POLITIČKA TEORIJA – PRIKAZ JEDNOG SAVREMENOG POLITIKOLOŠKOG STANOVIŠTA

U radu se daje koncizan i pregledan prikaz tzv. komunitarističke političke teorije koja je jedna od dominantnijih sociološko-politikoloških teorija među savremenim teoretičarima. U radu se specifikuje odnos komunitarsitičke teorije prema liberalnoj političkoj teoriji koju nastoji da kritikuje i prevaziđe. U tom kontekstu se tematizuju osnovni pojmovi na kojima počiva komunitaristička teorija kao što su pojmovi opšteg dobra, pozitivnih prava i sopstva. Rad obrađuje pojedinačno i ključne političke spise koji su uticali na formulisanje i razradu komunitarističke teorije i pruža prikaz pojedinačne misli najistaknutijih komunitarističkih mislilaca kao što su Alaster Mekintajer, Čarls Tejlor, Majkl Sandel i Majkl Volcer. U zaključnim napomenama rada se daje kritička ocena teorijskih dometa komunitarističke političke teorije i razmatraju se mogućnosti njene praktične političke aplikacije.

PERIODIKA

DA LI JE SRBIJI STRAN DVODOMNI PARLAMENTARIZAM – SOCIOLOŠKO-POLITIKOLOŠKA ANALIZA

Rad nudi sociološko-politikološku analizu parlamentarnih oblika koji su bili prisutni u novijoj istoriji Srbije (i Jugoslavije), pri čemu se pažnja fokusira na epizode „dvodomnosti“ u našoj parlamentarnoj istoriji, odnosno na analizu pojave dvodomnog parlamenta u našem institucionalnom životu. Pažljivo se analiziraju epizode „dvodomnosti“ u našoj novijoj institucionalnoj istoriji i izvlači se konačan zaključak o (ne)prijemčivosti ovog institucionalnog oblika na konkretnoj društvenoj podlozi srpskoga/jugoslovenskoga društva.

ç