Nenad Perić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću i Accademia del Lusso u Beogradu.

PERIODIKA

PRUGE I ORLOVI – DELOVANJE CENTRALNOG PRES-BIROA I SARADNJA SA AMERIČKIM NOVINARIMA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

U radu su prikazani organizacija i delovanje Centralnog pres-biroa Kraljevine Jugoslavije, te saradnja sa američkim novinarima, dopisnicima i drugim ličnostima koje su država, vlada i biro okarakterisale kao korisne za ostvarivanje svojih propagandnih i političkih ciljeva. U radu se dokazuje unapređenje saradnje između Centralnog pres-biroa i predstavnika američke štampe tokom Vlade Milana Stojadinovića. Rad otkriva i do sada javnosti nepoznati detalj, posetu Džozefa Kenedija Mlađeg Kraljevini Jugoslaviji i Centralnom pres birou koji iz posetu načelnika generalšataba američke vojske generala Daglasa Makartura ukazuje na relativno visok nivo međusobnog uvažavanja dve geografski udaljene zemlje različitih političkih uređenja. U tome jednu od ključnih uloga igra Centralni pres-biroa, gde se dobrim planiranjem i omogućavanjem reorganizacije, te usklađivanjem sa potrebama države i tadašnjim savremenih tehničkim dostignućima, stvara respektabilna informativno-propagandna organizacija visoke efikasnosti, na nivou najrazvijenijih zemalja tog vremena.

PERIODIKA

MEDIJSKA POLITIKA, INFORMISANJE JAVNOSTI, MASOVNO KOMUNICIRANJE I PROPAGANDA KAO SREDSTVA MEĐUNARODNE POLITIKE I IDEOLOGIJE

Rad se bavi analizom informisanja javnosti, delovanjem propagande, PR i medijske politike kao bitnih elemenata međunarodne politike i odnosa. U tom smislu, izdvajamo pojam medijske politike kao skupa svih navedenih elemenata. Ona predstavlja kontinuirano medijsko delovanje na određene demografske grupacije. Sastoji se od utvrđivanja generalnih i komunikoloških ciljeva, njihove realizacije putem medijskih kampanja i akcija, preko određenih medija, zarad postizanja proklamovanih ciljeva. Mediji, oglašavanje, odnosi sa javnošću i propaganda mogu biti (i po određenim pitanjima često i jesu) veoma bitan element koji utiče na različite segmente ljudskog ponašanja i shvatanja određenih pojmova i pojava. Stoga, medijska politika predstavlja element najviše sfere geopolitičkih kretanja i kao takva počinje sve više da utiče na civilizacijske tokove.

PERIODIKA

PROMENE POLITIČKOG MARKETINGA - KOMUNICIRANJA, IDEOLOGIJA I NJIHOV UTICAJA NA DRUŠTVO

Rad se bavi transformacijom političkog marketinga, specifično komuniciranja, njegovih pojavnih oblika i suštinskih formi, promene ideoloških rečnika i generalnog uticaja nabrojanog na društvo. Političko komuniciranje više ne predstavlja samo razmenu informacija, poruka, ideja i stavova u trouglu vlast-mediji-javno mnjenje, odnosno između tri grupe aktera: političara, novinara i građana, već razmenu vrednosti koje suštinski ne moraju biti dugotrajne za bilo koji činilac ovog trougla. U tom smislu, ideologija je delimično izgubila na snazi i uticaju, iako se i dalje svesrdno primenjuje i teži proširenju, po svojoj suštini. Noseća ideologija koja se formira jeste globalno-konzumeristička ideologija i reflektuje se kao „mekana sila”, koja, kao i ostale postojeće ideologije, sve više pokušaja da se nametne kroz rudimentirano vizuelno predstavljanje, a sve manje kroz donedavno korišćene forme političkog i opšteg komuniciranja.

PERIODIKA

SRBIJA U PREDVORJU EVROPSKE UNIJE

Prikaz zbornika: Srbija u predvorju Evropske unije: iskušenja i moguće ishodište, uredila Gordana Živković, Institut za evropske studije, Beograd, 2010.

PERIODIKA

IDEOLOGIJA I PROPAGANDA KAO MASMEDIJSKA SREDSTVA GEOPOLITIKE I NJIHOV UTICAJ NA BALKAN

Ideološko i propagandno delovanje spadaju među najefikasnija sredstva u politici, koja ce primenom digitalnih medija na planetarnom nivou rasprostiru neverovat­nom brzinom. Ideologija podrazumeva “tvrde” ciljeve: osvajanje, kontrolu u potčinjavanje ljudi, država, regiona. U ranoj fazi obično je koristila sredstva čije je dejstvo bilo očigledno, da bi ce polako okretala suptilnijim metodama medijske i PR prirode. Otpočinjanjem hladnog pata metode “mekane sile ” dobijaju na značaju u evropskom prostoru, posebno na Balkanu. Jedan od razloga može biti što je tadašnja Jugoslavija strukturom bila pogodno tlo izmešanih kultura, nacija, vera, tradicije. U strateškom smislu ona je decenijama bila tampon zona dva vojno-politička bloka (Varšavskog pakta i NATO-a), ali i jedna od vodećih zemalja pokreta nesvrstanih. Rad analizira kako je ovaj proces, dobrim delom iskristalizovan upravo krajem XX veka kroz proces razgradnje SFRJ, i od strane velikih sila postao jedan od najkorišćenijih u međunarodnim odnosima, kao i njegov današnji uticaj na region Balkana.

PERIODIKA

PROBLEMATIKA I METODE EVALUACIJE MEDIJSKOG I PR DELOVANJA

Rad analizira problematiku evaluacije medijskog i PR delovanja, kao i metode koje se koriste u procesu iste. Evaluacija se primenjuje ne samo u opsežnijem medijskom delovanju poput medijskih kampanja, već i oglašavanju, odnosima sa javnošću i svim ostalim vrstama promotivno-propagandnih aktivnosti. Njena svrha je višestruka: pored osnovne merenja efekata delovanja, vrši se i radi korekcija i dokumentovanja izvršenog. Stoga je njena primena potrebna u svim etapama medijskog delovanja. Međutim, veliki deo praktično se ne rukovodi ovom idejom već evaluaciju ostavljaju za sam kraj aktivnosti u vidu sumiranja čime se (ponekad i značajno) gubi na efektivnosti izvršenja planiranog. Problem sigurnosti procesa povezan je sa dinamičnošću i multidisciplinarnošću medijskih i PR aktivnosti. Kako su one usmerene na društvo (u celini ili njegove segmente), koje je pod uticajem raznih delovanja, ocena je često podložna velikoj toleranciji. Slučajevi u kojima je procenat greške mali uglavnom su retki, tako da se pred te oretičarima i istraživačima medija, oglašavanja, odnosa sa javnošću i sl. javlja problem koji zahteva ozbiljno angažovanje na generalnom nivou.

ç