Miško Šuvaković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum.

PERIODIKA

De Re MEDIJI : POLITIKA MEDIJA

Namera mi je da dijagramski postavim jednu moguću potencijalnu teoriju De-Re medija lociranu u savremenosti globalnih ekoloških, ekonomskih, ratnih i, svakako, klasnih kriza. Razmatrana je piosebna situacija transformacije „slike sveta“ u „događaj sveta“, drugim rečima, načinjen je obrt od prikazivanja sveta do izvođenja sveta ili izvođenja u svetu. Postavljena je rasprava o sredstvima medijskog rada, proizvodnje i delovanja, tj. o instrumentima i njihovim konstruktivnim funkcijama. Analiziran je kontekst medijskog rada, proizvodnje i delovanja posredstvom modela dispozitiva/aparatusa. Reinterpretirana je iz „agrarne nauke“ i „ratne terminologije“ teorija rojeva te primenjna na novi pojam medijuma/medija. Preuzeta je i primenjena tradicionalna i moderna rasprava razlike De Dicto i De Re sudova. Postavljena je teorija De Re medija u odnosu na koncepte medijuma i medija, postmedijuma i postmedija, digitalnih i postdigitalnih medija.

PERIODIKA

EPISTEMOLOŠKA PITANJA O FILOZOFIJI, TEORIJI I POLITICI U GRANIČNIM ZONAMA MODERNOSTI, POSTMODERNE I SAVREMENOSTI

U ovom tekstu autor nudi raspravu istorijskih kontradikcija između tri formacije: (a) zapadne modernosti 20. veka, (b) krize modernizma sa pojavama kulturalnih formata postmoderne, i (c) vremena posle postmoderne tj. pojave globalne i tranzicijske savremenosti. Pojavu postmoderne identifikuje sa krizom i dovršetkom hladnoratovske podele sveta na dva, pre svega, politička bloka. Modernost vidi kao polje homogenih i hegemonih modela društva, politike, kulture i umetnosti. Postmodernu vidi kao krizu metapolitike, te prelazak sa društvenog determninisanja oblika života na kulturalne modalitete oblika života. Prelazak sa politike na kulturalne prakse je prepoznat kao obrt od politike u upravljanje (policy) u kulturi. Pojam politike se menja u funkcionalnom smislu od politike antagonizma u po­litiku razlike identiteta (rasnih, nacionalnih, rodnih, generacijskih, geografskih, ekonomskih). Povratak politici je naznačen kao odgovor na neuspeh politike razlika i multikulturalizma, tj. postpolitičkog predočavanja nekonfliktnog sveta.

ç