Mir­ja­na B. Kne­že­vić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Eko­nom­ski fa­kul­tet, Uni­ver­zi­tet u Kra­gu­jev­cu

PERIODIKA

INSTITUCIONALNE MERE UNAPREĐENЈA INVESTICIONOG OKRUŽENЈA REPUBLIKE SRBIJE NA PUTU EVROINTEGRACIJA

Jedno od poglavlja na putu Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj Uniji je i poglavlje o slobodi kretanja kapitala koje za cilj ima uklanjanje svih ograničenja kretanja kapitala između zemalja članica i trećih zemalja kao i razvoj finansijskog tržišta. Jedan od oblika kretanja kapitala koji je obuhvaćen ovim poglavljem jesu i strana direktna ulaganja. Cilj ovog rada je da se prezentuje način na koji se institucionalnim merama mogu unaprediti određeni faktori i elementi okruženja i tako uticati na povećanje priliva stranih direktnih ulaganja. Takođe, cilj rada je i da se ukaže na mogućnosti razvoja tržišta kapitala Srbije. Pored analize najvažnijih faktora poslovnog i investicionog okruženja u Srbiji, kao i analize pravnog okvira tržišta kapitala, poseban akcenat je stavljen na različite institucionalne mere koje su predstavnici vlasti donosili u periodu nakon 2000. godine, sa ciljem poboljšanja kvaliteta investicionog i poslovnog ambijenta kao i tržišta kapitala. Korišćenjem relevantnih izveštaja međunarodnih organizacija, utvrđeni su određeni aspekti poslovnog okruženja koji umanjuju efikasnost poslovanja u Srbiji, kao što su politička nestabilnost, problem korupcije, državna birokratija i administracija, i koji utiču na smanjenje kvaliteta celokupnog poslovnog okruženja, kao i nedostaci pravnog okvira tržišta kapitala. Preporuke za poboljšanje su date na kraju rada, a odnose se na uočena problematična područja.

ç