Miodrag D. Perić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd

PERIODIKA

MILOVAN MILOVANOVIĆ KAO DIPLOMATA

Milovan Milovanović se bavio problemom istočnog pitanja, tj. politike balkanskih država i velikih evropskih sila prema problemu istočnog pitanja u drugoj polovini 19. veka. Posebno se bavio srpsko-bugarskim odnosima, njihovom istorijskom i savremenom problemu. Jedan je od prvih autora koji se počeo ozbiljno baviti srpsko-hrvatskim odnosima.

PERIODIKA

MAKEDONSKA EMIGRACIJA U BALKANSKIM ZEMLJAMA U VREME ISTOČNE KRIZE 1875-1881. GODINE

Makedonska emigracija u balkanskim zemljama u vreme Istočne krize 1875-1881. godine je bila zadojena nacionalno-revolucionarnom idejom makedonskog naroda da se oslobodi turske vlasti u cilju poboljšanja svoga položaja. Treba imati na umu da se aktivnost makedonske emigracije u susednim zemljama, orijentisana u smeru emancipacije i afirmacije makedonskog naroda, nije mogla odvijati u disharmoniji sa ekspanzionističkim težnjama susednih buržoazija prema Makedoniji.

PERIODIKA

SPOLЈNA POLITIKA PRVE JUGOSLAVIJE 1935 – 1941.

Sve vreme postojanja, jugoslovenska vlada Bogoljuba Jevtića se oslanjala u spoljnoj politici na Francusku i Veliku Britaniju (1934-1935). Vlada Milana Stojadinovića se udaljila od starih saveznika i zbližila sa nacističkom Nemačkom i fašističkom Italijom (1935-1939). Jugoslovenska vlada Cvetković-Maček i knez Pavle (1939-1941) se još snažnije oslanjala u spoljnoj politici na Nemačku i Italiju, smatrajući da će tako očuvati nezavisnost prve Jugoslavije. Uz podršku vlade Velike Britanije, zaverenička vojna grupa na čelu sa generalima Borom Mirkovićem i Dušanom Simovićem je vojnim pučem 27. marta 1941. godine, u atmosferi burnih demonstracija naroda, zbacila vladu Cvetković-Maček, svrgnula namesništvo kneza Pavla, a kralj Petar II proglašen je punoletnim i predata mu je kraljevska vlast. Obrazovana je nova vlada Kraljevine Jugoslavije na čelu sa generalom Dušanom Simovićem. Posle vojničkog poraza Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu 1941. godine, i podele njene teritorije od strane Nemačke, Italije, Mađarske i Bugarske, prestala je da funcioniše prva Jugoslavija.

PERIODIKA

SPOLJNA POLITIKA DRUGE JUGOSLAVIJE 1968 – 1980.

Druga Jugoslavija, na čelu sa njenim predsednikom J.B. Titom od 1961. do 1980. godine aktivno je učestvovala u međunarodnom životu, a posebno je aktivnim učešćem u Organizaciji Ujedinjenih Nacija (OUN) i Pokretu nesvrstanih uživala veliki ugled u svetu. Smatra se da je Jugoslavija do smrti svog predsednika J. B. Tita (1980), koji je vodio svestranu spoljnu politiku i zbog toga nazivan i jednim od najvećih svetskih državnika i političara 20. veka, bila i politički uticajna država u svetu. Autor u radu analizira spoljnu politiku druge Jugoslavije od 1968. godine do smrti predsednika SFRJ Josipa Broza Tita 4. maja 1980. godine kroz aktivnosti J.B. Tita i jugoslovenske diplomatije u Organizaciji ujedinjenih nacija i Pokretu nesvrstanih.

ç