Miljan Milisavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

PREDLOG KVALITATIVNOG PREVAZILAŽENJA PROBLEMA KRHKIH DEMOKRATIJA

Rad predstavlja kritičku analizu stanja demokratija danas, posebno onih koje smo mi nazvali krhke demokratije. U prvom delu rada istakli smo najznačajnije karakteristike krhkih demokratija, kao i razloge njihovih slabih institucija. Kao najbitnija odlika, po našem mišljenju, je njihova politizacija. Takođe, utvrdili smo i sam izvor politizacije institucija, a koji se nalazi u političkim partijama. Pokazali smo da su one najvažniji politički akter u krhkim demokratijama, preko kojih politička elita ima kontrolu nad čitavim društvom. Na primerima učenja Simone Vej i Roberta Gudina pokazali smo dva dijametralno suprotna stava o ulozi partija u demokratskom društvu. Istakli smo da nedemokratsko delovanje partija u društvima krhkih demokratija dovodi do fenomena ''zarobljena država''. U drugom delu rada dali smo svoj predlog kvalitativnog prevazilaženja stanja u krhkim demokratijama. On bi se ogledao u tome da građani treba da na principima deliberativne demokratije prvo utvrde agendu prioritetnih problema koji opterećuju društva krhke demokratije, a onda i da daju predloge za njihovo rešavanje. Po našem mišljenju najbolji način da se to postigne bila bi istinska institucionalizacija deliberativne demokratije. Rad je teorijskog karaktera i blisko je povezan sa političkom teorijom, posebno iz oblasti konsolidacije demokratije. Kao glavne metode koriste se analiza sadržaja i komparativni metod.

PERIODIKA

SAVREMENI IZAZOVI JAVNOJ DELIBERACIJI

U našem radu ukazali smo na neke probleme sa kojima se suočava teorija deliberativnih sistema, ali smo isto tako pokušali da ponudimo i određena rešenja za njih. Pre toga smo ukratko prikazali dosadašnji razvoj teorije deliberativne demokratije, odnosno tri njene faze. Zatim smo istakli osnovne karakteristike teorije deliberativnih sistema, kao treće faze u njenom razvoju, oslanjajući se na reprezentativni esej Džejn Mensbridž i saradnika. Dalje smo detektovali konkretne probleme teorije deliberativnog sistema, kao što je odnos deliberativne demokratije i javne sfere, kao i problem odnosa deliberativne demokratije i uključivanja i predstavljanja građana unutar deliberativnog procesa. Po našem mišljenju ključni razlog za nastanak teorije deliberativnog sistema je nemogućnost teorije deliberativne demokratije da prevaziđe realne prepreke unutar demokratskog društva, kao i problem predstavljanja. Sa tim u vezi istakli smo Bomanov pokušaj rešenja problema predstavljanja unutar teorije deliberativnog sistema, kao i alternativne pristupe teoriji deliberativnog sistema Ovena i Smita. Na kraju smo izneli svoje viđenje gorepomenutih problema teorije deliberativnih sistema i njihovih rešenja tako što smo istakli neophodnost da se fokus sa deliberativnog sistema premesti na deliberativnu praksu građana, tako što bi insistirali na jačanju njihovih deliberativnih kapaciteta i zauzimanju deliberativnog stava.

ç