Milinko Vračar

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za strategijska istraživanja, Univerzitet odbrane

PERIODIKA

TRANSFORMACIJA RATA NA RAZMEĐU 20. I 21. VEKA

Nastanak novih teorija o ratu ili adaptacija starih uobičajena je praksa kako bi se objasnile značajne promene karakteristika oružanih sukoba u određenim istorijskim periodima. Time je transformacija rata na prelazu dva veka potvrda ovakve prakse s obzirom na pojavu novih teorija poput „netrojstveni rat“, „novi ratovi“, „ratovi četvrte generacije“ ili „hibridno ratovanje“. Međutim, i mnoge druge teorije su korišćene sa istom namerom jer, uslovno rečeno, druga polovina 20. veka predstavlja period revolucionarnih promena u svim sferama društvenog života, uključujući i vojnu. Pod uticajem tih promena transformacija rata dobija zamah uspostavljanjem bipolarnog globalnog poretka i odvijanjem hladnog nadmetanja super sila. Ovaj period se, uslovno, može odrediti kao prva faza promene karakteristika oružanih sukoba nakon završetka Drugog svetskog rata. Tokom unipolarnog i početkom multipolarnog perioda međunarodnih odnosa transformacija rata prolazi kroz naredne dve faze odvijanja. Razmatrajući bitne promene karakteristika oružanih sukoba tokom navedenih perioda autori nastoje da identifikuju najznačajnije faktore koji su do tih promena doveli.

ç