Milena Milićević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

PERIODIKA

SAVREMENA TEORIJSKA RAZMATRANJA PARTICIPACIJE U STUDIJAMA OMETENOSTI

U ovom tekstu autori nastoje da identifikuju i prikažu aktuelne teorijske rasprave o participaciji. Polazeći od postojeće definicije i biopsihosocijalnog modela na kome se temelji, autori pokušavaju da razgraniče ovaj pojam od pojmova sa kojima se najčešće dovodi u vezu i da pruže odgovor na pitanje o razlozima rasprostranjenosti interesovanja za participaciju u studijama ometenosti. Nakon osvrta na prirodu participacije, a posebno na njeno mesto u modelu Međunarodne klasifikacije funkcionisanja, invalidnosti i zdravlja, ukazano je da su mogućnosti operacionalizacije, merenja i optimalizacije jedno od mogućih objašnjenja. Razmatra se paralelna subjektivna i objektivna priroda participacije uz težnju da se izdvoje i ustanove promene i savremeni tokovi u načinu sagledavanja ovog koncepta.

ç