Maja Gavrilović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

UTICAJ MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA NA POLITIČKE PROCESE U DRŽAVAMA ČLANICAMA

Kreditni aranžmani Međunarodnog monetarnog fonda imaju ekonomske i političke implikacije na države članice. Struktura članstva, kao i način odlučivanja u Međunarodnom monetarnom fondu omogućuju formalne i neformalne uticaje najvažnijim industrijskim zemljama, a posebno Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi kredita utiču na političke procese u zemljama članicama u pravcu promena ekonomskog i političkog sistema, stimulisanja ili sprečavanja formiranja opozicionih stavova ili podrške autoritarnoj vlasti, radi održanja unutrašnje ili regionalne stabilnosti. Uslovi Međunarodnog monetarnog fonda menjaju ponašanje u spoljnoj politici država članica u pravcu usaglašavanja sa politikom Sjedinjenih Američkih Država i drugih industrijski razvijenih država, kojima se odražavaju njihovi geopolitički ciljevi.

ç