Ljupka Katana

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autorka je doktorand na Fakultetu političkih nauka.

PERIODIKA

STRATEGIJA KOMUNIKACIJE GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA -PRIMERI DVA SEKRETARIJATA

Predmet rada predstavlja osvrt na komunikacijske alate javne uprave Republike Srbije, kojima možemo sagledati strategiju komunikacije zaposlenih u kontaktu sa građanima. Ovu njihovu strategiju, pomsatramo na primeru gradske uprave grada Beograda i sekretarijata u okviru iste. Polazimo, najpre od definicije javne uprave kao pojma od kojeg počinje institucionalna komunikacija u državi. Potom, kroz opis gradske uprave grada, dajemo uvid u međusobnu povezanost ovih sistema upravljanja. Time, istraživanje svodimo tako da dolazimo do cilja rada. Cilj istraživanja jeste da se sagledaju alati komunikacije u svakodnevnom radu ovih institucija sa građanima, odnosno svrsishodnost njihove funkcije i otvorenost ka građanima, ukoliko ona postoji. Metode koje se koriste u radu predstavljaju retrospektivnu analizu podataka, analizu komunikacije i analizu strategije kojom se vode zaposleni. Kao posledica loše komunikacije mogu se javiti mnoge nepravilnosti u radu, posebno usled nedostatka veština asertivnosti i otvorenosti ka građanima, kao glavnim korisnicima institucionalne vlasti. Metode se sprovode i kroz tehniku intervjua, građana kao i načelnika sekretarijata koje opisujemo u radu i/ili osoba zaduženih za komunikaciju i medije. Rezultati su pokazali da je trenutno stanje komunikacione prakse javnih institucija na zadovoljavajućem nivou, ali da su potrebne određene promene kako bi se postigla efikasnija, efektivnija i humanija komunikacija sa građanima, kao najznačajnijim korsnicima usluga gradskih sekretarijata.

PERIODIKA

PROBLEMATIKA ULOGE IDENTITETA U SAVREMENOM DRUŠTVU - OSVRT NA UTICAJ RELIGIJE

Pred zahtevima novog doba, značenja identiteta se menjaju, stvarajući tako novi tok istorije a time i drugačije vidove pristupa iz kojih se posmatraju u kontekstu nauke. Predmet eseja, jeste analiza problematične uloge fenomena, odnosno osvrt na različita značenja koja ima u savremenim društvima. Pored toga, pojam se analizira iz ugla arhetipskog i psihološkog sagledavanja, te sociološkog, da bismo rad sveli na politikološko razmatranje, kroz pristup interpretativnog u istraživanju. Uticaj identiteta, neosporno je bitan u sistemu današnjice, gde se odlike nacije i narodnog gube pod uticajem globalističkih predviđanja, tačnije stavljanja svega i svih u isti okvir. Takve težnje dovele bi do sjedinjavanja ali u prilično neravnomernim okvirima, s obzirom da narodi i nacije nikada nisu isti. Nasuprot toga, stoji težnja da se sačuva ono izvorno, narodno, tradicionalno i identitetsko, čemu će doprineti spoznaja sopstvenog identiteta, sopstva, kroz mir sa drugim, svetskim identitetima.

PERIODIKA

STRATEGIJA KOMUNIKACIJE U JAVNOJ UPRAVI REPUBLIKE SRBIJE; PRIMER SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE I DEČJU ZAŠTITU

Predmet ovog rada jeste Strategija komunikacije kojom se vode zaposleni u javnim institucijama Republike Srbije u kontaktu sa građanima grada Beograda. Polazimo od osvrta na rad javne uprave kao pojma od kojeg počinje organizaciona komunikacija u državi, a zatim kroz opis gradske uprave koja je sastavni deo lokalne samouprave. Pokazujući njihovu međusobnu povezanost, zasnovanu na komunikaciji i modelima upravljanja, istraživanje svodimo tako da dolazimo do cilja rada. Cilj istraživanja jeste sagledati alate komunikacije u svakodnevnom radu sa građanima, sa medijima i među zaposlenima, a u međusobno povezenim jedinicama gradske uprave. Metode koje koristimo čine retrospektivu analize podataka, kao i analizu komunikacije, odnosno osnovu strategije komunikacije, na institucionalnom nivou. Polazimo od empirijskog spoznajnog aspekta, stečenog u radu u instituciji o kojoj će biti reči. Time dolazimo do rezultata rada koji nam pokazuju da je sadašnje stanje komunikacione strategije u javnim institucijama na dobrom nivou razvijenosti. Svakako, potrebene su određene promene kako bi se postigla efektivnija i humanija komunikacija sa žiteljima grada, koji su ujedno i najbitniji korsnici usluge/usluga gradskih sekretarijata u okviru uprave.

PERIODIKA

NASILNI OBLICI KOMUNIKACIJE: MOBING; PRIKAZ STUDIJE SLUČAJA U ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA

Predmet rada jeste problematika mobinga, sagledana kroz analizu uticaja ove pojave na čoveka u radnoj sredini. Konkretno, analizira se slučaj mobinga u javnoj upravi/administraciji, tačnije u domovima zdravlja u Srbiji, odnosno Beogradu. Kako mobing predstavlja vrstu socijalnog nasilja, ali prvenstveno - oblik nasilne komunikacije, verbalne ili neverbalne, slučaj koji prikazujemo u radu, primer je takve vrste nasilnog opštenja u državnoj (javnoj) upravi. Pomenućemo i neke od definicija, kao i trenutne načine borbe protiv mobinga u Srbiji, kroz osvrt na psihološko određenje agresije, odnosno pomenutog nasilnog ponašanja koje dovodi do ove pojave u javnim institucijama, a kroz konkretan primer u zdravstvu. Cilj rada je, da se, na osnovu pomenutog slučaja mobinga u zdravstvu, ukaže pažnja na iznalaženje načina prevazilaženja ovakve socijalne anomalije, uz pomoć preventive, u vidu edukacija i osnaživanja radnog čoveka, posebno na nivou države (državnih institucija). Od metoda, korišćena je studija (višestrukog) slučaja, uz instrument intervjua sa predsednicom sindikata lekara, odnosno sa mobingovanim predstavnicima sindikata, u smislu sagledavanja fenomena koji se pojavio na nivou javne uprave i administracije, a u sferi društvenih nauka. Rezultati rada trebalo bi da donesu sveobuhvatnu promenu uvida u definiciju i značenja fenomena, na svrsishodan nivo primenljivosti, kako na nivou pojedinca u radnoj sredini, tako i na državnoj lestvici posmatranja.

PERIODIKA

UTICAJ PRAVOSLAVLJA NA DRŽAVNU POLITIKU: PRIMER SRBIJE NEMANJIĆA I RUSIJE ROMANOVIH

Predmet rada jeste analiza uticaja koji je imala religija na vladare tokom, srpske srednjovekovne istorije, prvenstveno, i ruske predrevolucionarne, a kroz sagledavanje domena pravoslavne hrišćanske religije na pravac njihove vladavine. Svi vladari, kroz istoriju, od kako je sveta i veka, nastojali su činiti političke poteze koje su ipak – u njihovu korist. Retki izuzetni pojedinci, sagledavali su kao primarne ciljeve, opštu dobrobit naroda koji vode, odnosno čiji su vladari. Cilj rada je objasniti smisao pojedinih postupaka vladara koje su činili za vreme vladavine. Metode koje se koriste u ovom radu su uporedno-istorijska, kao i hermeneutička metoda, prisutna u svakoj interpretaciji teološko-religijskih istraživanja, u sferi društvenih nauka.

PERIODIKA

NASILNI OBLICI KOMUNIKACIJE: MOBING (UVODNA RAZMATRANjA)

Predmet rada jeste analiza problematike mobinga, odnosno uticaja ove pojave na život radnog čoveka jer se, kao takav, pojavljuje u radnim sredinama. Analiziraju se neke od dosadašnjih definicija mobinga, dosadašnji istraživački pristupi, kao i trenutni način borbe protiv mobinga u Srbiji. Kako se radi o starom društvenom fenomenu, sa imenom i definicijom, novijeg doba, a koji se odnosi na svojevrsno zlostavljanje na radnom mestu, predstavljen je pristup aktivnom načinu borbe protiv istog, na nivou teorijskog i spoznajnog, koje bi trebalo da preraste na nivo države i društva. Dotičemo se i psihološkog određenja agresije/nasilnog ponašanja koje dovodi do pojave mobinga, kao i teme nasilja kao društvenog fenomena, uopšte, čije se određenje istovetno odnosi na mobing, kao oblik istog. Cilj rada jeste definisati mobing, kao specifičan model nasilne komunikacije kojoj je ukazana posebna pažnja. Reč je o deskripciji jednog od oblika loše komunikacije, verbalnog nasilja koje se odvija u radnom okruženju, a sprovodi se u svojevrsnom kontinuumu, tokom dužeg vremenskog perioda. Od metoda, prisutne su analogije sa dosadašnjim istraživanjima autora i tehnike intervjua sa mobingovanim predstavnicima sindikata, u smislu iznalaženja fenomena mobinga, u sferi društvenih nauka. Rezultati rada bi trebalo da donesu sveobuhvatnu promenu i podizanje svesti, na svrsishodan, opipljiv nivo, kako na nivou pojedinca, tako i u smislu kolektiva/države, prvenstveno bazirajući civilizacijski napredak na podizanju kvaliteta komunikacijske prakse. U radu će biti reči o pojmu mobinga kao fenomena dvadesetog veka, kao i o njegovoj prevenciji, na nivou radne organizacije i pravnog sistema.

PERIODIKA

NAČIN DEFINISANJA OBRAZOVNE POLITIKE U OBLASTI PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

U ovom radu imamo za cilj definisanje obrazovne politike u oblasti predškolstva, a uz početni osvrt na sisteme osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao nastavka prioritetnog predškolstva, uzimajući postavke iz Zakona. U tom smislu, bavićemo se pre svega predškolskim obrazovanjem i njegovim uticajem na postavljanje temelja društvenih normi, kako u razvoju ličnosti, tako i u radu političkih struktura i načinom definisanja ove grane društva u državi. Sa osvrtom na neke od skandinavskih zemalja i njihov neosporan kvalitet u izradi obrazovnih programa, daćemo primer Švedske. Cilj ovog rada je da, uz pregled Zakonske regulative, a potom primerima pomenute zemlje i najzad, primerima iz prakse, na specifičan način objedini sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa konceptom javne uprave i politike, a sa krajnjom svrhom – da pomogne unapređenju predškolstva u Srbiji.

ç