Ljupka Ž. Katana

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autorka je M.A. multicplinarnih studija pri Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

PERIODIKA

UTICAJ PRAVOSLAVLJA NA DRŽANU POLITIKU: PRIMER SRBIJE NEMANJIĆA I RUSIJE ROMANOVIH

Predmet rada jeste analiza uticaja koji je imala religija na vladare tokom, srpske srednjovekovne istorije, prvenstveno, i ruske predrevolucionarne, a kroz sagledavanje domena pravoslavne hrišćanske religije na pravac njihove vladavine. Svi vladari, kroz istoriju, od kako je sveta i veka, nastojali su činiti političke poteze koje su ipak – u njihovu korist. Retki izuzetni pojedinci, sagledavali su kao primarne ciljeve, opštu dobrobit naroda koji vode, odnosno čiji su vladari. Cilj rada je objasniti smisao pojedinih postupaka vladara koje su činili za vreme vladavine. Metode koje se koriste u ovom radu su uporedno-istorijska, kao i hermeneutička metoda, prisutna u svakoj interpretaciji teološko-religijskih istraživanja, u sferi društvenih nauka.

PERIODIKA

NASILNI OBLICI KOMUNIKACIJE: MOBING (UVODNA RAZMATRANjA)

Predmet rada jeste analiza problematike mobinga, odnosno uticaja ove pojave na život radnog čoveka jer se, kao takav, pojavljuje u radnim sredinama. Analiziraju se neke od dosadašnjih definicija mobinga, dosadašnji istraživački pristupi, kao i trenutni način borbe protiv mobinga u Srbiji. Kako se radi o starom društvenom fenomenu, sa imenom i definicijom, novijeg doba, a koji se odnosi na svojevrsno zlostavljanje na radnom mestu, predstavljen je pristup aktivnom načinu borbe protiv istog, na nivou teorijskog i spoznajnog, koje bi trebalo da preraste na nivo države i društva. Dotičemo se i psihološkog određenja agresije/nasilnog ponašanja koje dovodi do pojave mobinga, kao i teme nasilja kao društvenog fenomena, uopšte, čije se određenje istovetno odnosi na mobing, kao oblik istog. Cilj rada jeste definisati mobing, kao specifičan model nasilne komunikacije kojoj je ukazana posebna pažnja. Reč je o deskripciji jednog od oblika loše komunikacije, verbalnog nasilja koje se odvija u radnom okruženju, a sprovodi se u svojevrsnom kontinuumu, tokom dužeg vremenskog perioda. Od metoda, prisutne su analogije sa dosadašnjim istraživanjima autora i tehnike intervjua sa mobingovanim predstavnicima sindikata, u smislu iznalaženja fenomena mobinga, u sferi društvenih nauka. Rezultati rada bi trebalo da donesu sveobuhvatnu promenu i podizanje svesti, na svrsishodan, opipljiv nivo, kako na nivou pojedinca, tako i u smislu kolektiva/države, prvenstveno bazirajući civilizacijski napredak na podizanju kvaliteta komunikacijske prakse. U radu će biti reči o pojmu mobinga kao fenomena dvadesetog veka, kao i o njegovoj prevenciji, na nivou radne organizacije i pravnog sistema.

PERIODIKA

NAČIN DEFINISANJA OBRAZOVNE POLITIKE U OBLASTI PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

U ovom radu imamo za cilj definisanje obrazovne politike u oblasti predškolstva, a uz početni osvrt na sisteme osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao nastavka prioritetnog predškolstva, uzimajući postavke iz Zakona. U tom smislu, bavićemo se pre svega predškolskim obrazovanjem i njegovim uticajem na postavljanje temelja društvenih normi, kako u razvoju ličnosti, tako i u radu političkih struktura i načinom definisanja ove grane društva u državi. Sa osvrtom na neke od skandinavskih zemalja i njihov neosporan kvalitet u izradi obrazovnih programa, daćemo primer Švedske. Cilj ovog rada je da, uz pregled Zakonske regulative, a potom primerima pomenute zemlje i najzad, primerima iz prakse, na specifičan način objedini sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa konceptom javne uprave i politike, a sa krajnjom svrhom – da pomogne unapređenju predškolstva u Srbiji.

ç