Ljubomir Kljakić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

META-PROSTOR KRIZE I META-POLITIKA OBESPRAVLJENIH

U radu se tematizuju opšta svojstva dramatične strukturne krize svetskog (kapitalističkog) sistema pod kompleksnim pretpostavkama političke ekonomije njegove tekuće istorijske demisije (poslednji ciklus poslednje krize, kraj kapitalizma), a naročito se tematizuje hijerarhijska struktura obrasca, matrice, matrix-a moći, dominacije, porobljavanja, eksploatacije i nejednakosti svetskog (kapitalističkog) sistema (svetski poredak korporativne oligarhije, poredak plutokratije, plutonomija, poredak korporativne distopije) sa njegovim instrumentima bezpoštednog klasnog rata protiv čovečanstva, njegovom „prirodnom“ i „večnom“ podelom planetarne geografije na „centar“, „periferiju“ i „poluperiferiju“, podele na „gospodare čovečanstva“ (Adam Smit, 1776) i sve ostale, kao opštih „posledica“ takvog „stanja“ stvari. To je meta-prostor krize, odnosno epohalne promene čiji smo savremenici, četvrti u poznatoj istoriji. Sledstveno, u radu se predstavlja snažna argumentacija u prilog zalaganja za meta-politiku obespravljenih, kao zalaganje za neodložno koncipiranje alternative/ alternativa ovakvom „stanju“ stvari i njihovoj dinamici. A to znači da se za meta-politikom obespravljenih traga izvan vladajućeg poretka planetarne distopije, izvan njegovog obrasca, matrice, matrix-a i instrumenata koji ga reprodukuju i održavaju. Reč je o traganju za izlaskom iz krize. Koncipiranje meta-politike obespravljenih polazi od otkrića da se, u kapitalizmu, stvarni odnosi zavisnosti (sa svim njihovim oblicima) javljaju „tako… da individuama sad vladaju apstrakcije“, pri čemu je pokazano i to da je „apstrakcija ili ideja samo... teorijski izraz onih materijalnih odnosa koji nad njima gospodare“ (Karl Marks, 1857). Otuda je znanje – celokupno znanje sveta – ono bez čega traganje za delotvornom meta-politikom obespravljenih nije moguće. Ovo je od vitalnog značaja za 99% čovečanstva, što znači za sve potčinjene, dominirane, eksploatisane, obespravljene, spolja i iznutra kolonizovane aktere svetskog (kapitalističkog) sistema, uključujući, razume se, i sve spolja i iznutra kolonizovane, potčinjene, dominirane, zavisne i eksploatisane zemlje i narode.

PERIODIKA

KRIZA - Istorijska demisija svetskog sistema i srpska kriza. Militarizacija svetskih poslova i svetski korporativni poredak. Preispitivanje.

U radu se razmatraju strukturalna svojstva svetske tranzicione krize koja je karakteristična za period tekuće istorijske demisije svetskog (kapitalističkog) sistema. Svojstava krize u nekom lokalnom slučaju, ovde u slučaju srpskog društva i države, kao i u slučaju svetskog društva uopšte, ispituju se i osvetljavaju komparativno. Analiza je pokazala da su strukturalna svojstva krize identična u oba slučaja - privatizacija društvenog bogatstva bez presedana u dosadašnjoj istoriji, globalizacija bede, militarizacija, korporativni poredak, njegova imperija i imperijalizam... U zaključku, autor se zalaže za kritičko preispitivanje ideoloških, institucionalnih i strukturalnih matrica na kojima se zasniva poredak svetske krize.

PERIODIKA

EVROPSKA UNIJA KAO „MEKA” IMPERIJA I SRBI

Posebni „post-konfliktni“ slučajevi Republike Srpske i Republike Srbije, kao i njihove perspektive u bližoj i daljoj budućnosti, sagledavaju se iz perspektive aktuelnog istorijskog konteksta. Njega je presudno profilisala istorijska demisija svetskog sistema i strukturalna kriza visoke akceleracije koja taj proces prati. Pod ovim opštim pretpostavkama, načela i ustanove novovekovne republike i demokratije suspendovani su, program korporativne distopije postao je dominatan, a savremena politi­ka transformisala se u feudalnu. Aktuelna doktrina Četvrte generacije ratovanja predstavlja ideološki okvir ovog procesa i njegovu legitimaciju. U svetskim poslovima, već je postavljena imperijalna hijerarhija moći novog feudalnog poretka integrisana struktura globalne moći koju s jedne strane demonstriraju SAD kao „tvrda“ imperija, a sa druge EU kao „meka“ imperija. U takvom poretku, rat je kontinuirano stanje. Zato savremeni istraživači aktuelno učešće SAD i EU u svetskim poslovima prepoznaju kao „stanje“ permanetnog rata Četvrte generacije koji samoproglašene „vođe čovečanstva“ vode protiv ostatka sveta, uključujući ovde i rat protiv građana samih SAD i EU. Ovde imamo posla sa uzornim slučajem doslovne primene doktrine militarističke „nove liberalne imperije“ i „novog liberalnog imperijalizma“ u njenom izvornom ideološkom obliku. Kao doktrina koja je imala da posle tzv. „hladnog rata“ 1989-1990, ideološki legitimiše praksu dominacije, subjugacije, permanentnog svetskog rata i unilateralne primene sile u svetskim poslovima, doktrina militarističkog „novog liberalnog imperijalizma“ i „no­ve liberalne imperije“ predstavlja okvir unutar koga se danas profilišu institucije i politike EU kao «meke» imperije. Ovde se to pokazuje kroz kritičko osvetljavanje dok­trine „novog liberalnog imperializma“ i „nove liberalne imperije“ u njenom izvornom obliku - rad Roberta Kupera i drugih, naročito uloga Tonija Blera.

PERIODIKA

SVETSKA KRIZA IDEJÂ - Konceptualni okvir jednog teorijskog modela

Autor zastupa stanovište da su svetska kriza idejâ i opšta svetska kriza dva specifična, uzajamio međuzavisna, oblika jedinstvenog i celovitog toka stvari, odiosio svetske tranzicione krize koju je pre četrdeset godina otvorio proces istorijske demisije (dosadašnjeg) svetskog sistema. Načelni argumenti koji su izloženi u prilog tog stava predstavljaju konceptualni okvir teorijskog modela svetske tranzicione krize (svetski sistem i ritam njegove istoričnosti) na kome, i u okviru koga, autor zasniva vlastitu strategiju istraživanja.

PERIODIKA

IMENOVANJE JE MOĆ - Svetski poredak korporativne distopije i njegov jezik kao sredstvo potčinjavanja

U radu ce razmatra politička funkcija u unutrašnji smisao upotrebe pojmova „Jugoistočna Evropa“, odnosno „Zapadni Balkan“, za preimenovanje prostora koji se sa svojim stanovništvom od 1918. do 2003. samoidentifikovao i međunarodno-pravno bio priznat, poznat i prepoznavan pod imenom „Jugoslavija“. Predstavljaju se argumenti y prilog zaključka da je reč o instrumentima dominacije i subjugacije koje savez „liberalnog imperializma“ SAD-EU koristi za potvrdu i održavanje konverzije identiteta tog pro­stora i njegovog stanovništva iz identiteta aktivnog subjekta na sceni svetskih poslova u identitet potčinjenog i spolja administriranog objekta.

PERIODIKA

OPŠTI UM - GENERAL INTELLECT KARLA MARKSA I KLATNO UMBERTA EKA U SVETU KORPORATIVNE DISTOPIJE

U radu se razmatra aktuelnost koncepta „opšti um, general intellect“ Karla Marksa (Osnove kritike političke ekonomije, 1857-1858) unutar tekuće istorijske demisije svetskog (kapitalističkog) sistema, odnosno „kraja kapitalizma“. Već četrdeset godina taj proces se odvija u skladu sa Marksovim otkrićem da „kapital... radi na svom vlastitom ukidanju kao oblik koji gospodari proizvodnjom“. „Kraj kapitalizma“, odnosno istorijska demisija svetskog (kapitalističkog) manifestuje se, s jedne strane, kao svetski poredak korporativne distopije, a sa druge, istovremeno, kao Četvrta revolucija sveta. Centralnu ulogu u ovom sklopu događaja ima „opšti um, general intellect“ Karla Marksa.

ç