Jovica Pavlović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

UTICAJ INSTITUCIONALNIH ČINILACA NA NACIONALNE, VERSKE I LINGVISTIČKE RASCEPE U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU I ŠVAJCARSKOJ TOKOM RAZLIČITIH STRANAČKIH ERA

Rad koji sledi ima za cilj odgovoriti na istraživačko pitanje: „Da li su i na koji način sistem vladavine, izborni sistem, stranački sistem i institucija šefa države u Ujedinjenom Kraljevstvu i Švajcarskoj uticali na razvoj i oblikovanje društveno-političkih rascepa koji se temelje na verskim, lingvističkim i nacionalnim razlikama u eri elitnih, masovnih, narodnih i profesionalnih biračkih stranaka?“ Ovako postavljeno pitanje za širi predmet istraživanja nameće razmatranje uticaja institucionalnih okvira na društvene rascepe, dok se za uži predmet interesovanja mogu odrediti političke institucije i istorijski društveno-politički razdori u Ujedinjenom Kraljevstvu i Švajcarskoj. Polazeći od institucionalističke teorijske pretpostavke prema kojoj institucije utiču na strukture poput društveno-političkih rascepa, ovaj rad upotrebom metode istorijskog praćenja (historical tracing) i analize najrazličitijih sistema (most different systems design) poredi dve institucionalno različito postavljene ali strukturno slične države kroz razne stranačke ere dvadesetog i dvadesetprvog veka, kako bi istražio postojanje potencijalne koorelacijei uzročnog odnosa između a) različitog načina na koji su institucije postavljene i b) različitog razvoja strukturne osnovedruštvenih rascepa u Ujedinjenom Kraljevstvu i Švajcarskoj. Rezultati rada ukazuju na mogućnost postojanja pomenute koorelacije.

ç