Jelena Ž. Surčulija Milojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

INSTITUCIONALNI USLOVI KONKURENCIJE POLITIČKIH IDEJA U SRBIJI: SLUČAJ REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Osnovno istraživačko pitanje na koje autori u radu nastoje da odgovore je jesu li institucionalni uslovi u srpskom društvu takvi da omogućavaju konkurenciju političkih ideja i vidljivost različitih političkih opcija u javnoj sferi. Razmatranjem pravne utemeljenosti kontroverznog (ne)činjenja Regulatornog tela za elektronske medije (REM) povodom kampanje za predsedničke izbore u Srbiji 2017. godine i njegove interpretacije sopstvene uloge autori ukazuju na postojanje uslova proizvodnje ekskluzivne slike sveta što su bili nalazi i istraživača političke i izborne komunikacije još posle održanih prvih parlamentarnih izbora nakon obnove višestranačja u Srbiji početkom poslednje decenije prošloga veka. Autori ukazuju na konkretne mere u delovanju REM-a kojima bi se doprinelo kvalitetu izborne i političke komunikacije.

PERIODIKA

PRAVO MANJINA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA NA SOPSTVENOM JEZIKU: PRIMENA EVROPSKOG REGULATORNOG OKVIRA U REPUBLICI SRBIJI

Krajem dvadesetog veka su usvojeni značajni evropski dokumenti o zaštiti prava manjina, gde se po prvi put detaljno reguliše i sloboda izražavanja manjina na sopstvenom jeziku. Nakon demokratskih promena u Republici Srbiji, nizom različitih zakona, koji su često bili u međusobnoj koliziji, država je pokušavala da, sa jedne strane, poštuje pravila medijskog prava o slobodi izražavanja i izlasku države kao vlasnika iz medijima, osim kada su u pitanju javni servisi osnovani zakonom, a sa druge strane je u ne-medijskim zakonima pojačavala uticaj države kada su u pitanju mediji koji emituju program na manjinskim jezicima ili namenjeni manjinama, što je dovodilo do konfuzije u primeni zakona. Tek usvajanjem poslednjeg seta medijskih zakona i zakona koji se tiču nacionalnih manjina, čini se da je postignut balans u poštovanju manjinskih prava u obe ove oblasti. Glavni zadatak države ostaje primena zakona, na šta konstantno upozoravaju i Savet Evrope i Evropska Komisija u svojim izveštajima. U radu se na kraju postavlja pitanje opstanka proizvodnje programa na manjinskim jezicima nakon isteka 5 godine od privatizacije, do kada su novi vlasnici ugovorom obavezani da proizvode program u skladu sa zatečenom programskom šemom te se predlaže da država što pre načini sveobuhvatnu Strategiju o očuvanju medija koji proizvode i emituju program na manjinskim jezicima, kako ne bi došlo do situacije da prava manjina na informisanje i slobodu izražavanja na sopstvenom jeziku već za koju godinu budu ozbiljno ugrožena.

ç