Jelena D. Matijašević-Obradović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

PERIODIKA

POSLOVI OSIGURANJA I OBELEŽJA UGOVORA O OSIGURANJU, UZ OSVRT NA OBLIKE PRIVREDNOG KRIMINALITETA U OSIGURANJU

Imajući u vidu osnovnu temu, u radu su na početku analizirana aktuelna rešenja Zakona o osiguranju u vezi sa poslovima osiguranja, te rešenja Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa osnovnim obeležjima ugovora o osiguranju. Potom je učinjen tabelarni prikaz najvećih društava za osiguranje u Srbiji, zasnovan na kriterijumima Narodne Banke Srbije kao nadzorne instance nad poslovanjem društava za osiguranje, poput strukture portfelja osiguranja i bilansne sume, a za period trećeg tromesečja 2017. godine. Poseban odeljak rada posvećen je i oblicima privrednog kriminaliteta u oblasti osiguranja, jer treba imati u vidu da brojni oblici nezakonitosti u postupanju mogu postojati kako na strani osiguravača, tako i na strani osiguranika. U kontekstu svega što je u radu analizirano, u zaključku je istaknut značaj instrumenta kontrole zakonitosti poslovanja društava za osiguranje, koji je na nivou Evropske unije počeo sa primenom 2016. godine. Reč je o EU Direktivi Solventnost II, kao veoma modernom sistemu nadzora osiguranja. Implementacijom i primenom EU legislative u oblasti osiguranja, čini se značajan korak u približavanju sektora osiguranja u Republici Srbiji i sektora osiguranja u Evropskoj uniji.

ç