Jasna Hrnčić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

PROGRAMI OBUKE ZA MENTORE PRAKTIČNE OBUKE U OBLASTI SOCIJALNOG RADA I SOCIJALNE POLITIKE

U okviru  projekta TEMPUS SHESPSS razvijeni su Globalni standardi i kompetencije za obrazovanje socijalnih radnika u Republici Srbiji i Standardi praktične obuke u obrazovanju socijalnih radnika u Republici Srbiji, u okviru kojih su definisani zadaci i odgovornosti mentora za praktičnu obuku u oblasti socijalne zaštite.  Autorke su razvile dva programa obuke za mentore praktične obuke u oblasti socijalnog rada i socijalne politike tokom studija, pripravničkog staža i tokom daljeg profesionalnog razvoja: jednodnevnu Osnovnu obuku i dvodnevnu Naprednu obuku. Programi su 2016. god pilotirani kada su visoko  ocenjeni, zatim neznatno korigovani na osnovu sugestija učesnika i  finalizovani. Ciljevi Osnovne obuke za mentore su: a) razvijanje veština primene standarda i kompetencija  za obrazovanje socijalnih radnika tokom praktične obuke u socijalnoj zaštiti, b) uvod u veštine ispunjenja ciljeva učenja i zadataka mentora u realizaciji praktične obuke i c) upoznavanje polaznika sa procesom pripreme i realizacije plana učenja praktikanata na praktičnoj obuci i osposobljavanje za evaluaciju praktične obuke. Opšti cilj Napredne obuke je razvijanje veština optimalnog mentorskog vođenja studenata i drugih praktikanata na praktičnoj obuci u skladu sa Standardima praktične obuke u obrazovanju socijalnih radnika.

PERIODIKA

PRIMENA MULTISISTEMSKOG PRISTUPA U RADU SA MLADIMA SA ANTISOCIJALNIM PONAŠANЈEM U SRBIJI

Rad se bavi analizom primene pristupa i principa multisistemske terapije (MST) u okviru programa OPTIMUS za porodice. Uobičajen cilj tretmana mladih sa antisocijalnim ponašanjem je smanjenje antisocijalnog ponašanja. Specifični izazovi u njegovom postizanju su problemi ovih mladih u nekoliko sistema (porodici, vršnjačkoj grupi, školi/radnom mestu), kao i veliko osipanje porodica koje dolaze na tretman u ustanovu, i to najpre onih koji imaju najizraženije probleme. MST Henglera i saradnika navedene izazove je premostila tretmanom u prirodnoj sredini mlade osobe i osnaživanjem roditelja/roditeljskih figura i mlade osobe za prevazilaženje problema kako u porodici, tako i u drugim sistemima. Zasnovana je na socio-ekološkom modelu i sistemskoj porodičnoj terapiji. MST je evaluirana kao jedna od najefikasnijih u ovoj oblasti, ali su intenzivno angažovanje terapeuta uz mali broj slučajeva koje istovremeno vodi, kao i ekonomski veoma zahtevna edukacija učinili ovaj program nepristupačnim za primenu u našoj sredini. Program OPTIMUS za porodice nastoji da u radu sa mladima sa antisocijalnim ponašanjem primeni principe MST, integriše ih sa doprinosima kratke terapije usmerene na rešenje, kognitivno-bihejvioralnih pristupa i modela stadijuma socijalne interakcije i da ih prilagodi prilikama u Srbiji. Program obuhvata 12 nedeljnih poseta porodici od strane realizatora programa, od kojih su prve tri i poslednja polustrukturisane, a u ostalima se implementira neki od 15 modula u skladu sa potrebama porodice. U radu se analiziraju specifična rešenja koja program nudi u svetlu pristupa i principa MST, kao i njihove prednosti i izazovi u primeni u radu sa mladima sa antisocijalnim ponašanjem u našoj sredini.

ç