Jasmin Hodžić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autor je master politikolog, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

ULOGA I ZNAČAJ NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI

Jedan od temeljnih aspekata na putu izgradnje demokratske i pravne države je  poštovanje manjinskih prava. To podrazumeva postojanje, ne samo pravnog okvira za njihovu zaštitu, već i aktivnu participaciju pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu. Pored političkih partija nacionalnih manjina, mehanizam koji omogućava snažnu zaštitu, veću participaciju i kulturnu autonomiju pripadnicima nacionalnih manjina, svako su i nacionalni saveti nacionalnih manjina. U radu se analizira uloga i značaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji predstavljaju temeljni oslonac delotvornog odlučivanja nacionalnih manjina o zaštiti njihovih posebnosti čime se ostvaruje pravo na manjinsku samoupravu i kulturnu autonomiju. U fokus ovog rada je analiza ustavno-pravnog položaja nacionalnih manjina u Srbiji, normativni okvir nacionalnih saveta, i slabosti zakonskog rešenja. Prikazuju se izborne procedure sa njenim slabostima, kao i razlozi snažne politizacije nacionalnih saveta.

ç