Ivica Mladenović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

SOCIJALIZAM PROTIV KOMUNIZMA U RADU EMILA DIRKEMA

U radu se analizira Dirkemova distinkcija između socijalizma i komunizma. Prvi deo teksta sadrži nekoliko važnih crtica o klasiku sociologije, kao i o političkom i intelektualnom kontekstu u kome je on stvarao. Naročit naglasak se stavlja na njegovo proučavanje socijalizma i nameru da ovu politički i intelektualno potentnu ideju jasno razgraniči od sociologije. U drugom delu rada autor daje prikaz interesantnog, ali politički interesno obeleženog, shvatanja odnosa između socijalizma i komunizma u delu Emila Dirkema. Sociologova namera je bila da napravi jasnu distinkciju između dve „spekulativne“ doktrine: socijalizma, kao izrazito moderne pojave, i komunizma, koga smešta u ono što se obično označava kao „utopistička tradicija“.

PERIODIKA

„SOCIJALDEMOKRATSKA“ LEVICA U SRBIJI: AKTERI I MOGUĆNOSTI

U radu nastojimo da, naročito u postizbornoj atmosferi njenog poraza, analitički razložno i „hladno“ odgovorimo na politički i vrednosno visoko kontaminirano pitanje o akterima i šansama „socijaldemokratske“ levice u Srbiji. Pošavši od minimalnog zajedničkog određenja umerene levice, za odgovorom tragamo odgonetajući tri ključne zagonetke. Prvu čini dilema u kojoj je meri socijaldemokratija prihvaćena kao kulturna i vrednosna preferencija u srpskom društvu. Drugo pitanje obuhvata kontroverze oko toga ko čini i/ili treba da čini socijalnu bazu socijaldemokratije u Srbiji. I najzad, treću, ključnu i stratešku „organizacionu“ zagonetku sadrži pitanje da li je moguća evolucija od (fragmentiranih) partija, ali i sindikata i drugih organizacija civilnog društva, ka jedinstvenom pokretu. Na kraju, kao neku vrstu odgovora, ili tek idealtipskog modela, nudimo pet teza o delatnoj postkriznoj socijaldemokratiji.

ç