Ivica Lazović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Beograd

PERIODIKA

IMA LI SINDIKATA MEĐU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA: ANALIZA PRISUSTVA SINDIKALNOG ORGANIZOVANJA U DRŽAVNOJ UPRAVI U SRBIJI

U radu se analizira prisustvo sindikalnog organizovanja među državnim službenicima u državnoj upravi u Republici Srbiji. Zaposleni se u upravi organizuju na različite načine, međutim uloga i značaj sindikalnog organizovanja je jako važna za sva demokratska društva. Pravi se kratak osvrt na razvoj sindikalizma i posebno na razvoj sindikalizma na prostoru Srbije. Taj razvoj je bio dinamičan i u skladu sa globalnim trendovima, ali uz mnoge specifičnosti posebno u periodu nakon Drugog svetskog rata i izgradnje realnog socijalizma. Polazeći od zajedničke političke i pravne prošlosti, u radu se analizira uloga i značaj sindikata u zemljama bivše Jugoslavije. Pravi se pregled pravnog okvira kojim je određeno sindikalno organizovanje i delovanje u Republici Srbiji, pre svega kroz radno zakonodavstvo u pogledu definisanja osnovnih pojmova. Posebna celina je posvećena ispitivanju i analizi prisustva sindikata u državnoj upravi Republike Srbije u užem smislu, odnosno u ministarstvima i posebnim organizacijama. Takođe se analizira i mesto i uloga reprezentativnih sindikata u pogledu kolektivnog pregovaranja i njihovog doprinosa u donošenju posebnih kolektivnih ugovora koji se primenjuju na državne službenike u radnom odnosu u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama vlade. Pored analize propisa i ostvarivanja prisustva i uloge sindikata, rad se bazira i na konkretnom istraživanju prisustva sindikata u državnoj upravi. Naučni cilj istraživanja je bio da se pored utvrđivanja sindikalnog prisustva u državnoj upravi utvrdi i uloga, značaj sindikalnog delovanja i normativni okvir. U istraživanju su primenjivane metode ispitivanja, analize sadržaja, metoda indukcije i dedukcije, a kao tehnike ispitivanja su korišćeni intervju i anketa.

ç