Igor N. Stojanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

POLITIČKA NEUTRALNOST I SAVREMENA DRŽAVA U TOKOVIMA GLOBALIZACIJE

Cilj rada je da se analizom pojma političke neutralnosti sa teorijskog stanovišta i stavljanjem u kontekst sa procesom globalizacije, sagledaju mogućnosti da savremena država u današnjim okolnostima deluje kao neutralan akter. Stavljanjem u odnos savremene države i koncepta političke neutralnosti pokušava se utvrditi mera u kojoj je moguće držati se kursa neutralnosti u uslovima sveobuhvatne nadnacionalne saradnje i organizovanja. Predmet istraživanja zahteva analizu tradicije neutralnosti kao i samog pojma, mapiranje država koje se vode ovom idejom, sagledavanje argumenata koji idu u prilog ovog koncepta ili mu se suprotstavljaju, kao i analizu položaja u kojem se nalazi Republika Srbija. Sagledavanje celokupnog predmeta istraživačkog rada zahteva kombinovanu primenu adekvatnih naučnih metoda poput analize sadržaja, komparativne kao i metode studije slučaja, analize i sinteze. Radi se o izuzetno kompleksnom pitanju, posebno ako se uzmu u obzir najnovija dešavanja na međunarodnoj sceni, kao i odnosi između najrazvijenijih svetskih zemalja koje se bore za prevlast i što veći uticaj u procesu donošenja odluka na globalnom nivou. Srbija kao zemlja u tranziciji, pametnom i racionalnom diplomatskom borbom mora ostvariti što bolji položaj na međunarodnom planu. To zavisi od mnogih faktora, pre svih ekonomskih i političkih, ali i socijalnih i društvenih. Rezultat istraživanja treba da predstavlja odgovor na to da li savremena država može, i u kojoj meri, u današnjem višestruko globalizovanom svetu delovati kao neutralan politički akter.

ç