Dragan M. Jevtić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet odbrane, Beograd

PERIODIKA

ISLAMSKI FAKTOR U ATLANTISTIČKOJ GEOPOLITIČKOJ KONCEPCIJI

Prostor Evroazije je oduvek bio poligon za nadmetanje sila mora i sila kopna, o čemu nam dokaze daje istorija, a ukazuje Spajkmenovo, Mekinderovo i shvatanja drugih autora geopolitičkih teorija povezanosti evroazijskog prostora u borbi za svetsku dominaciju. Civilizacijski stereotipi o ideološkoj i tradicionalnoj sukobljenosti hrišćanske i islamske civilizacije ne mogu u dovoljnoj meri objasniti povremene partnerske aranžmane između velikih sila zapadne (post)hrišćanske civilizacije i versko-političkih centara islamske civilizacije. Ključ za razumevanje povremenog sklapanja geopolitičkih saveza velikih sila sa islamskim faktorom (islamske države, islamski nedržavni akteri), nalazi se, pre svega, u razumevanju prirode odnosa velikih sila na globalnom i regionalnom nivou. Oni su rezultat stalne geopolitičke borbe, u kojoj je ulog ceo svet, a delovanje na pojedinim geografskim prostorima definiše se u odnosu na opšti cilj. U takvim uslovima, politike velikih sila, ali i njihovi saveznici, često se menjaju u raznim regionima sveta. Uvažavajući civilizacijske postavke u objašnjavanju društvenih pojava, objašnjenje ovog fenomena trebalo bi, ipak, potražiti u sferi racionalnih i realnih geopolitičkih interesa velikih zapadnih sila usmerenih ka različitim svetskim prostorima, kao i na ulogu islamskog faktora u njihovim geopolitičkim koncepcijama, u ostvarenju globalne dominacije i kontrole svetskih energenata. Stoga, ovaj rad, putem analize uticaja pojedinih aspekata atlantističke geopolitičke koncepcije i njenih nosilaca na islamski faktor, u stvarnosti, nastoji da kroz interese i ciljeve osmotri i bliže objasni značaj islamskog faktora.

ç