Branka Mraović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska.

PERIODIKA

BIO-MOĆ U DIGITALNOJ ERI: KONAČNO REŠENJE SPORA OKO INDIVIDUUMA?

U središtu analize nalazi se pitanje na koji način poststrukturalistička stanovišta mogu da pridonesu tolerantnom dijalogu o ličnim slobodama u okruženju visokih tehnologija, čime se otvara niz etičkih pitanja vezanih za konstrukciju znanja i upotrebu baza podataka u tehničkoj okolini. U digitalnoj eri nužno se javlja potreba za novom teorijom subjektiviteta koja primarno deluje kroz znanje, komunikaciju i jezik. Ovu tezu autorica elaboriše tako što povezuje Foucaultov-e mikro analize bio-moći sa Derridinom makro-perspektivom koja je zacrtana kroz istraživanje znaka i igre u humanističkim naukama, pri čemu se oslanja na Baudrillardov-y kritiku političke ekonomije znaka.

ç