Brani­slav Đor­đe­vić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

In­sti­tut za me­đu­na­rod­nu po­li­ti­ku i pri­vre­du, Be­o­grad.

PERIODIKA

INSTRUMENTALIZACIJA MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA U USPOSTAVLЈANЈU NOVOG SVETSKOG PORETKA

Predmet ovog rada je instrumentalizacija međunarodnih institucija u uspostavljanju novog svetskog poretka. Autori nastoje da odgovore na pitanja o načinu, značaju i doprinosu instrumentalizacije međunarodnih institucija uspostavljanju novog svetskog poretka. U radu je novi svetski poredak definisan kao projekat hegemonije Sjedinjenih Država zasnovane na „univerzalnim“ vrednostima. Međunarodne institucije se definišu kao širi pojam od međunarodnih organizacija, ali uži od međunarodnog prava i režima. Potom se razmatra dosadašnja praksa instrumentalizacije pojedinačnih institucija od strane kreatora novog svetskog poretka, i to primerima iz četiri grupe institucija: bezbednosnih, političkih, ekonomskih i ostalih. Kao teorijski okvir odabrana je teorija institucija ofanzivnog realiste Džona Miršajmera. Autori dolaze do zaključka da je devedesetih godina prošlog veka instrumentalizacija institucija uglavnom bila uspešna i dala izvestan doprinos uspostavljanju novog svetskog poretka. U 21. veku ova instrumentalizacija uglavnom ne uspeva i nanosi određenu štetu novom svetskom poretku. No, uzrok uspeha ili neuspeha instrumentalizacije većim delom se nalazi izvan okvira institucija, u ranijem povlađivanju Rusije Zapadu, odnosno njenom kasnijem asertivnijem spoljnopolitičkom ponašanju.

ç