Bojana Ružičić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autorka je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

PERIODIKA

DRUŠTVENA ISKLJUČENOST (EKSKLUZIJA) I SOCIJALNA KOHEZIJA

U radu se razmatra koncept društvene isključenosti kao jednog od glavnih pokazatelja odsustva socijalne kohezije. Problematika koju autor stavlja u prvi plan ključna je za analizu i razumevanje složenih, višeslojnih i višedimenzionalnih savremenih fenomena kakavi su socijalna kohezija i društvena izopštenost. Autor nastoji da ukaže na značaj i dobrobiti koncepta socijalna kohezija, kao i na negativne efekte raširene društvene izopštenosti. Cilj rada je da ukaže na direktan uticaj stope društvene isključenosti na stopu socijalne kohezije u jednom društvu. Ukoliko u društvu imamo izraženiju stopu društvene izopštenosti i nejednakosti, utoliko je u njemu niži stepen socijalne kohezije. Takođe, autor nastoji da ukaže na presudan uticaj države, njenih institucija i socijalne politike u borbi protiv društvene izopštenosti i izgradnji socijalne kohezije.

ç