Bálint Pásztor (Balint Pastor)

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

POSLANIČKO PITANJE I UNAPREĐENJE POLITIČKE ODGOVORNOSTI VLADE U PARLAMENTARNOM SISTEMU

Predmet analize je klasični instrument kontrole rada vlade na plenarnim sednicama parlamenta: poslaničko pitanje. Analizirani su istorijat, osnovna obeležja, pravna priroda i oblici poslaničkog pitanja u parlamentarnom sistemu kao i sličnosti i razlike u (pre svega poslovničkoj) regulativi različitih država. Rezultat rada su formulisani predlozi za praktičnu politiku koji za cilj imaju unapređenje delotvornosti poslaničkog pitanja kao instrumenta efikasne kontrole rada vlade i posebno, uticaja na razvijanje kulture dijaloga i jačanje političke odgovornosti. Predstavljajući različite pravno-političke pristupe u proceduralnom dizajniranju ovog instrumenta kontrole u raznim evropskim državama, posebna pažnja je posvećena parlamentarnoj praksi Narodne skupštine Republike Srbije. Na temelju analize konkretnih slučajeva formulisani su i predlozi unapređenja poslovničkih rešenja, a u cilju ostvarivanja efikasne i delotvorne kontrolne funkcije Narodne skupštine. Budući da je poslaničko pitanje kompleksni mehanizam koji se može razumeti, u širem kontekstu, analizom evropske političke i ustavne istorije, da se doslednom primenom ovog instituta unapređuje i jača politička odgovornost kao jedna od temeljnih vrednosti parlamentarnog sistema državne vlasti, u radu su korišćeni različiti metodološki pristupi: istorijski i uporedni metod, kao i egzegetički, u smislu tumačenja različitih pravnih izvora, s tim da je posebna pažnja posvećena analizi, komentarima i tumačenjima određenih ustavnih, zakonskih i podzakonskih, posebno poslovničkih rešenja pravnog poretka Republike Srbije, ali i analizi primera iz naše i strane parlamentarne prakse.

PERIODIKA

IZAZOVI OSTVARIVANJA EFIKASNE I DELOTVORNE NADZORNE FUNKCIJE PARLAMENTA SA POSEBNIM OSVRTOM NA INTERPELACIJU

Predmet rada je analiza pravno-političkih i institucionalnih pretpostavki prevođenja instituta interpelacije iz sadržine ustavnih i poslovničkih odredbi u efikasan i delotvoran mehanizam nadzora rada vlade. Analiza mogućnosti ostvarivanja delotvorne parlamentarne kontrole, mogućnosti usidrenih u realnost skupštinskog života ima za cilj da učini „životnim” institut interpelacije. Da bi se razumela nužnost transformacije interpelacije iz pravnog ideala u praktično-politički mehanizam parlamentarne kontrole analizirani su, u istorijsko-komparativnom kontekstu: nastanak i obeležja nadzorne funkcije parlamenta, jer ne može se govoriti o parlamentarnom sistemu državne vlasti bez kontrolne funkcije koju prevashodno razumemo kao manifestaciju predstavničke uloge parlamenta; prezentovana su različita teorijska viđenja klasifikacije nadležnosti parlamenta; razmatrana je sloboda govora kao pretpostavka ostvarivanja nadzorne uloge parlamenta kao i suštinski elementi interpelacije: pravna priroda, uslovi i posledice podnošenja. U Srbiji, interpelacija iako materia constitutionis, nije zaživela kao delotvorni kontrolni mehanizam rada vlade, te smo posebnu pažnju posvetili formulisanju predloga kako unaprediti interpelaciju i generalno, kontrolnu ulogu Narodne skupštine. U radu su korišćeni različiti metodološki pristupi: istorijski i uporedni metod, kao i egzegetički, u smislu tumačenja različitih pravnih izvora, s tim da je posebna pažnja posvećena analizi, komentarima i tumačenjima određenih ustavnih, zakonskih i podzakonskih, posebno poslovničkih rešenja pravnog poretka Republike Srbije, ali i analizi primera iz naše i strane parlamentarne prakse.

PERIODIKA

AMANDIRANJE PREDLOGA ZAKONA – UPOTREBA ILI ZLOUPOTREBA?

Cilj rada je predstavljanje izvornog smisla amandmana, kao i modifikacija svrhe podnošenja ovog procesnog instrumenta parlamentarnog prava. Amandman je predlog za izmenu i dopunu predloga zakona. Predstavlja deo šireg korpusa, prava na zakonodavnu inicijativu ali se uvek odnosi na tekst predloga zakona koji je na dnevnom redu parlamenta ili se nalazi u skupštinskoj proceduri. Analizirali smo da li je podnošenje amandmana delotvorno i legitimno sredstvo vršenja zakonodavne i predstavničke uloge od strane parlamenta i njegovih članova, u današnjim uslovima apsolutne dominacije egzekutive i ključne uloge političkih stranaka. Predstavili smo zbog čega ih podnose poslanici opozicije, a zbog čega članovi legislative iz redova vladajuće većine. Analizirajući praksu iz poslednjih šest meseci u radu Narodne skupštine Republike Srbije pokušali smo dati odgovor na pitanje da li je još uvek održiv stav prema kojem se podnošenjem amandmana služe prvenstveno opozicioni i nezavisni poslanici. Iako bi se nova praksa, uspostavljena od strane vladajuće većine u našem parlamentu, mogla podvesti pod pojam opstrukcije, mi je smatramo inventivnim, legitimnim sredstvom političke borbe koja se odvija na legalan način u skladu sa važećim Poslovnikom koji je donela jedna druga vladajuća većina.

ç