Ankica Simona N. Kovačević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola za vaspitače strukovnih studija u Aleksincu.

PERIODIKA

PRIMENA EKO-SISTEMSKE TEORIJE U PRAKSI SOCIJALNOG RADA: ODNOS PORODICE DETETA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INTERRESORNE KOMISIJE

Porodična sredina predstavlja najpogodnije mesto za podsticanje razvoja, zadovoljavanje potreba i socijalnu inkluziju dece sa smetnjama u razvoju. Kako porodica čini deo društvenog sistema neminovno je uslovljena sredinskim faktorima koji utiču na sposobnost porodice da odgovori i obezbedi ostvarivanje dečjih prava. Predmet rada sastoji se u ukazivanju da koncept jednakih mogućnosti za decu sa smetnjama u razvoju nije stvar porodice, niti zagarantovanih prava, već izgradnja odgovornog društvenog sistema sposobnog da kroz političke, ekonomske i socijalne kapacitete omogući njihovu socijalnu inkluziju. Cilj rada je da ukaže na značaj funkcionalnog odnosa i saradnje porodice deteta sa smetnjama u razvoju i interresorne komisije kao važnog prediktora detetove socijalne inkluzije. Posebna pažnja posvećena je značaju Brofenbrenerove teorije ekologije ljudskog razvoja za razumevanje porodice kao konstrukta koji nije moguće izdvojiti iz društvenog konteksta.

ç