Ana Milovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

DžEREMI KORBIN KAO PERFORMER SOCIJALIZMA 21. VEKA

Predmet rada je određenje uzornog političara u dvadeset prvom veku čija bi politika mogla da globalni korporativni kapitalizam zameni socijalizmom kao svetskim procesom. Rad se zasniva na uverenju da je neophodno da se u današnja postpolitička društva vrati politika u izvornom značenju te reči, odnosno politika koja će da služi dobrobiti čoveka i ljudske zajednice. Polazi od Aristotelove političke filozofije po kojoj političar mora da predstavlja prirodan spoj lepote i dobrote ljudske prirode i ispunjava svoj osnovni zadatak - da se brine o čestitosti i vrlinama ljudi kojima vlada. Uočivši fenomen sve masovnije upotrebe umetnosti performansa u javnom i političkom životu i tendencije savremenog političkog performansa da se vrati svojim korenima i izvorištu, da interveniše i radikalno menja ne samo pogled na stvari, već i poredak u svetu, rad politiku određuje u kontekstu savremenih teorija performansa. Određujući performans kao socijalnu umetnost, upućuje na njegovo preplitanje sa politikom. Ukazuje da performansi u politici i performansi dramske umetnosti imaju isto poreklo i prvobitno istu društvenu funkciju, da pretpostavljaju koncepciju koprisutnosti i koegzistencije, odnosno iskrenu, neposrednovanu (direktnu) vezu između performera i publike, a koja je i imperativ svake prave politike, kao i da savremeni performansi većinom referiraju na političko idealno. U radu se dolazi do uverenja da političar, da bi mogao da izvede performativne akcije koje ostvaruju politiku u njenom izvornom značenju mora da bude izvorni političar, a to znači- političar performer. U radu se definiše nova terminološka odrednica u nauci o politici- politički performer. Pod pojmom performer podrazumeva izvođača koji nikada ne otelotvoruje tuđa mišljenja i osećanja, nikada se ne pretvara da je neko drugi. Pozivajući se na savremene teorije glume, ističe se da performer radikalno odstupa od tradicionalnog poimanja glumačke umetnosti. Primerni političar socijalizma u dvadeset prvom veku, mora da bude političar performer, a ne političar glumac. Na osnovu analize njegove političke karijere, kao savremeni političar koji u najvećoj meri poseduje performativne potencijale, odnosno koji je pravi performer odabran je Džeremi Korbin, predsednik britanske Laburističke partije. Komparativno analizirajući performativnost umetnika performera i političara, rad pokazuje da se u političkom delovanju Džeremija Korbina performativnost uspešno ostvaruje i kao polimorfna i polisemična. Uspešno je zastupljena i u najtransparentnijem, izvođačkom i spektakularnom obliku Korbinovog delovanja, kao i u izuzetnosti sadržaja njegove politike - socijalističkoj viziji koja predstavlja potpun prekid sa postpolitikom Novih laburista i prekretnicu za neoliberalizam koji više ne može sebe da predstavlja kao ekonomsko politički sistem koji se podrazumeva. Kao uzornog performera socijalizma Džeremija Korbina preporučuju moralne odlike koje ga razlikuju od svih ostalih savremenih političara. On je idealista, pošten, pouzdan, dosledan, rodoljubiv, iskren, autentičan, nezavisan, samonikao, hrabar, pravdoljubiv, nepristrastan, skroman. On nije: sujetan, ohol, samoljubiv, osvetoljubiv, izveštačen, pohlepan, gramziv, potkupljiv. Zaključuje se da je uzorni političar socijalizma u dvadeset prvom veku, odnosno političar koji učestvuje u lepoti i dobroti i krase ga poštenje, savršenstvo i plemenitost i koji se određuje kao političar performer, Džeremi Korbin.

ç