Ana Budak

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

PRAVO NA IMOVINU U KONTEKSTU LJUDSKIH PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAKSU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Član 1 Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima štiti fundamentalno pravo na mirno uživanje imovine. Ovo pravo podleže ograničenjima, čija se prihvatljivost procenjuje u svakom konkrenom slučaju na osnovu testa od šest pitanja koji je utvrdio Evropski sud za ljudska prava. Rad se bavi analizom slučajeva u kojima je Sud, primenom navedenog testa, utvrđivao povredu člana 1 Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Metodom sinteze postojećih teorija iz oblasti zaštite prava na imovinu, deskriptivnim metodom i metodom analize sadržaja relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava došlo se do zaključka da je Evropski sud za ljudska prava, po pravilu, nalazio kršenje prava na imovinu ukoliko mere koje je država preduzela u konkretnom slučaju nisu bile u javnom ili opštem interesu, proporcionalne ili legalne.

PERIODIKA

ANALIZA KRITIKA LJUDSKIH PRAVA

Ljudska prava smatraju se jednim od najvećih dostignuća današnjice, ali su, isto tako, predmet žestokih kritika. Rad se bavi kritičkom analizom šest kritika ljudskih prava: realističkom, utilitrističkom, marksističkom, kulturno-relativističkom ili partikularističkom, feminističkom i post-kolonijalnom. Neutemeljenost kritika obrazložena je i jasno argumentovana pozivanjem kako na uspostavljene norme o ljudskim pravima, tako i logiku. Kritike ljudskih prava analizirane su  primenom deskriptivne analize, analize sadržaja i komparativno-istorijskog metoda, čime su opisane karakteristike i manjkavosti pomenutog sistema. Na osnovu ovih rezultata izvedeni su relevantni zaključci o značaju sistema ljudskih prava. Zaključeno je da kritike ljudskih prava nisu utemeljene, kao i da ne odražavaju pravo stanje stvari. Takođe, njima promiče da ljudska prava nisu panacea svih ljudskih nedaća, već način i pokušaj da se ona minimizuju.

ç