Ana Budak

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

ANALIZA KRITIKA LJUDSKIH PRAVA

Ljudska prava smatraju se jednim od najvećih dostignuća današnjice, ali su, isto tako, predmet žestokih kritika. Rad se bavi kritičkom analizom šest kritika ljudskih prava: realističkom, utilitrističkom, marksističkom, kulturno-relativističkom ili partikularističkom, feminističkom i post-kolonijalnom. Neutemeljenost kritika obrazložena je i jasno argumentovana pozivanjem kako na uspostavljene norme o ljudskim pravima, tako i logiku. Kritike ljudskih prava analizirane su  primenom deskriptivne analize, analize sadržaja i komparativno-istorijskog metoda, čime su opisane karakteristike i manjkavosti pomenutog sistema. Na osnovu ovih rezultata izvedeni su relevantni zaključci o značaju sistema ljudskih prava. Zaključeno je da kritike ljudskih prava nisu utemeljene, kao i da ne odražavaju pravo stanje stvari. Takođe, njima promiče da ljudska prava nisu panacea svih ljudskih nedaća, već način i pokušaj da se ona minimizuju.

ç