Aleksandra Z. Ilić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ZNAČAJ DISKURSA U RAZUMEVANJU MORALNE PANIKE

U radu autor razmatra problematiku diskursa u kontekstu medijskog prikazivanja kriminaliteta a naročito u cilju boljeg razumevanja fenomena moralne panike. Najpre su analizirani počeci bavljenja diskursom i pojam diskursa. U tom smislu posebna pažnja je posvećena analizi shvatanja o diskursu koje je izložio francuski filozof Mišel Fuko. Autor ističe da se diskurs može analizirati na više načina. Jedan od njih jeste semiotička analiza koja podrazumeva utvrđivanje denotativnog i konotativnog značenja sadržaja. U medijskom prikazivanju kriminaliteta naročito su prisutni diskursi dominantnih društvenih grupa. Istovremeno mogu postojati i donekle samostalni medijski diskursi čija se osobenost zasniva na pravilima izrade medijskih izveštaja. U sferi formalne socijalne kontrole dominira policijski diskurs koji može doći u koliziju sa samostalnim medijskim diskursom. Počeci moralne panike obeleženi su diskursom koji se uglavnom bazirao na konceptu „narodnih demona“ (folk devils). Takav diskurs je stavljao žrtve u drugi plan, za razliku od savremenog diskursa koji ističe da svako može da postane žrtva. Imajući sve to u vidu, autor ističe da bi moderan pristup moralnoj panici, koji uzima u obzir analizu diskursa u medijskom izveštavanju o kriminalitetu, trebalo sagledati u svetlu koncepta društva rizika. Na kraju rada, u skladu sa Fukoovom idejom o jedinstvenosti i individualnosti svakog pojedinačnog diskursa, autor ističe značaj takvog pristupa i u proučavanju moralne panike.

ç